Σύνδεση

Χρονοεπίδομα

Δημιουργηθηκε στις Κυριακή, 08 Απριλίου 2012 15:13

 

Μαρούσι, 6-4-2012

ΑΡΙΘΜ.: 911/729435

 

 

ΘΕΜΑ:Εργατική νομοθεσία

 

 

Σας γνωστοποιούμε ότι, με την, υπ’ αριθμ. 6/28-2-2012, Πράξη του Υπουργικού Συμβουλίου (ΦΕΚ Α΄38/28-2-2012), η οποία εκδόθηκε κατά εξουσιοδότηση του νόμου 4046/2012 (άρθρο 1 παρ.6), επέρχονται ουσιώδεις αλλαγές σε ορισμένα θέματα εργατικής νομοθεσίας, με ισχύ από 14-2-2012, τα οποία επηρεάζουν και τις εργασιακές σχέσεις των εργαζομένων στον ΟΤΕ.

Συγκεκριμένα:

 

1.  Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 1 της ανωτέρω Πράξης Υπουργικού Συμβουλίου, από 14-2-2012 και μέχρι την ολοκλήρωση του προγράμματος δημοσιονομικής προσαρμογής, τα κατώτατα διαμορφωμένα όρια μισθών και ημερομισθίων της, από 15-7-2010, ισχύουσας Εθνικής Γενικής Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας (Ε.Γ.Σ.Σ.Ε.), όπως αυτά προβλέπονταν και ίσχυαν κατά την 1-1-2012, μειώνονται κατά 22%. Για τους νέους ηλικίας κάτω των 25 ετών, τα κατώτατα διαμορφωμένα όρια μισθών και ημερομισθίων, όπως αυτά είχαν διαμορφωθεί την 1-1-2012 σύμφωνα με την, ως άνω, ΕΓΣΣΕ, μειώνονται κατά 32%, από 14-2-2012 και μέχρι την ολοκλήρωση του προγράμματος δημοσιονομικής προσαρμογής.

 

     Σύμφωνα, με την, από 15-7-2010, ΕΓΣΣΕ, το κατώτατο ημερομίσθιο του ανειδίκευτου εργάτη, όπως ίσχυε από 1-1-2012 (33,57 ευρώ), διαμορφώνεται, από 14-2-2012, στο ποσό των 26,18 ευρώ (33,57 ευρώ μείον 22%), ενώ, για τους νέους κάτω των 25 ετών, στο ποσό των 22,83 ευρώ (33,57 ευρώ μείον 32%).

 

     Σημειώνεται ότι το κατώτατο ημερομίσθιο του ανειδίκευτου εργάτη αποτελεί βάση υπολογισμού για ορισμένες παροχές και αποζημιώσεις, που καταβάλλει ο Οργανισμός, όπως:

 

  • Την αποζημίωση διανυκτέρευσης που καταβάλλει για κάθε εκτός έδρας διανυκτέρευση σε περίπτωση απόσπασης ή μετακίνησης του προσωπικού για υπηρεσιακές ανάγκες, η οποία είναι ίση με τα 250/100 τουκατώτατου ημερομισθίου ανειδίκευτου εργάτη.

 

  • Την αποζημίωση διημέρευσης για εκτός ωραρίου αυθημερόν μετακίνηση προσωπικού για εκτέλεση υπηρεσίας, η οποία υπολογίζεται με βάση ποσοστό (από 75% έως 190%) επί του εκάστοτε καθοριζόμενου κατώτατου ημερομισθίου ανειδίκευτου εργάτη ανάλογα με τη χιλιομετρική απόσταση και τον τρόπο μετακίνησης.

 

  • Τα έξοδα μεταφοράς οικοσκευής, που καταβάλλονται στο μετατιθέμενο προσωπικό, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην, υπ’ αριθμ. 271/13/11-10-2000, Β.Ε., τα οποία υπολογίζονται με βάση το κατώτατο ημερομίσθιο ανειδίκευτου εργάτη, που ισχύει κάθε φορά, στις 31/12 του προηγούμενου, της πραγματοποίησης της μετάθεσης, έτους.

 

·         Την εφάπαξ παροχή που καταβάλλει ο ΟΤΕ στα πλαίσια του Λογαριασμού Νεότητας, όπως αυτή καθορίζεται στο άρθρο 7 του Κανονισμού Λογαριασμού Νεότητας, η οποία, έως 6-11-2011, καθοριζόταν σε αριθμό μέσων τακτικών μισθών, ανάλογα με τα έτη, ενώ, από 7-11-2011, η εφάπαξ παροχή που καταβάλλει ο ΟΤΕ είναι ισόποση με το σύνολο των μηνιαίων εισφορών που έχουν κατατεθεί για κάθε τέκνο και η οποία δεν μπορεί να υπερβαίνει το ένα εκατοστό (1/100) του μέσου τακτικού μισθού για κάθε ακέραιο μήνα συμμετοχής, με την προϋπόθεση ότι ο μέσος αυτός τακτικός μισθός δεν μπορεί να υπολείπεται του ογδονταεξαπλασίου (86πλασίου) του κατώτατου ημερομίσθιου του ανειδίκευτου εργάτη, όπως αυτό θα ισχύει κάθε φορά.

 

2. Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 4 της ανωτέρω Πράξης του Υπουργικού Συμβουλίου,  από 14-2-2012 και μέχρι το ποσοστό της ανεργίας να διαμορφωθεί σε ποσοστό κάτω του 10%, αναστέλλεται η ισχύς διατάξεων νόμων, κανονιστικών πράξεων, Συλλογικών Συμβάσεων ή Διαιτητικών Αποφάσεων, οι οποίες προβλέπουν αυξήσεις μισθών ή ημερομισθίων, περιλαμβανομένων και εκείνων περί υπηρεσιακών ωριμάνσεων, με μόνη προϋπόθεση την πάροδο συγκεκριμένου χρόνου εργασίας, όπως ενδεικτικά το επίδομα πολυετίας, το επίδομα χρόνου εργασίας, το επίδομα τριετίας και το επίδομα πενταετίας.

    

     Στον Οργανισμό προβλέπεται, από τις σχετικές Ε.Σ.Σ.Ε., η αλλαγή μισθολογικής βαθμίδας κάθε δύο έτη, η οποία ανατρέχει από 1ης Ιανουαρίου έκαστου έτους, εφόσον κατά την, ως άνω, ημερομηνία το προσωπικό έχει συμπληρώσει τον, κατά περίπτωση, απαιτούμενο για την ένταξη στη μισθολογική βαθμίδα ελάχιστο χρόνο (άρθρο 5 ΕΚΠ-ΟΤΕ, όρος 3 της, από 10-6-1999, ΕΣΣΕ).

    Επιπλέον, χορηγείται στο προσωπικό επίδομα χρόνου υπηρεσίας (χρονοεπίδομα), το οποίο κλιμακώνεται σε ποσοστό επί του βασικού μισθού, ανάλογα με το χρόνο πραγματικής υπηρεσίας, όπως αυτή έχει καθοριστεί με τις εκάστοτε ΕΣΣΕ (άρθρο 34 ΕΚΠ-ΟΤΕ).

 

Κατόπιν των ανωτέρω και σύμφωνα με σχετική γνωμοδότηση των Νομικών Υπηρεσιών, οι αρμόδιες Υπηρεσιακές Λειτουργίες θα πρέπει να μεριμνήσουν προκειμένου:

 

α. Η αποζημίωση διημέρευσης και διανυκτέρευσης, που καταβάλλεται στο μετακινούμενο προσωπικό, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα, να υπολογίζεται, από 14-2-2012, με βάση το κατώτατο ημερομίσθιο ανειδίκευτου εργάτη, όπως αυτό διαμορφώνεται από την, ως άνω, ημερομηνία (ήτοι στο ποσό των 26,18 ευρώ). Προς αυτή την κατεύθυνση, είναι αναγκαίο να γίνουν οι απαραίτητες προσαρμογές των πληροφοριακών συστημάτων.

 

β. Τα έξοδα μεταφοράς οικοσκευής, που καταβάλλονται στο μετατιθέμενο προσωπικό, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα, να υπολογίζονται, από 14-2-2012, με βάση το κατώτατο ημερομίσθιο ανειδίκευτου εργάτη, όπως αυτό διαμορφώνεται από την, ως άνω, ημερομηνία (ήτοι στο ποσό των 26,18 ευρώ). Η ανωτέρω τροποποίηση θα ισχύει για τις μεταθέσεις που θα πραγματοποιηθούν το έτος 2013, καθώς όπως σημειώθηκε ανωτέρω, ο υπολογισμός γίνεται με βάση το κατώτατο ημερομίσθιο που ισχύει κάθε φορά στις 31/12 του προηγούμενου της πραγματοποίησης της μετάθεσης έτους.

 

γ. Ο μέσος μηνιαίος τακτικός μισθός, που λαμβάνεται υπόψη για τον υπολογισμό της εφάπαξ παροχής του Λογαριασμού Νεότητας, για το, μέχρι 6-11-2011, χρονικό διάστημα, όσο και για το χρονικό διάστημα από 7-11-2011 και εφεξής, πρέπει να μην υπολείπεται  του ογδονταεξαπλασίου (86πλασίου) του κατώτατου ημερομίσθιου του ανειδίκευτου εργάτη, όπως αυτό ισχύει από 14-2-2012 (ήτοι του ποσού των 2251,48 ευρώ). Ειδικότερα, εφόσον ο μέσος μηνιαίος τακτικός μισθός υπερβαίνει το ογδονταεξαπλάσιο (86πλάσιο) του κατώτατου ημερομισθίου του ανειδίκευτου εργάτη (δηλαδή τα 2251,48 ευρώ), η εφάπαξ παροχή του Λογαριασμού Νεότητας θα υπολογίζεται με βάση τον μέσο μηνιαίο τακτικό μισθό.

 

δ. Αναστέλλεται, από 14-2-2012, η χορήγηση μισθολογικών βαθμίδων, όπως αυτές προβλέπονται από τις σχετικές Ε.Σ.Σ.Ε., με τη συμπλήρωση χρόνου υπηρεσίας.  Ως εκ τούτου, το προσωπικό θα παραμείνει στην μισθολογική βαθμίδα που έχει διαμορφωθεί για κάθε εργαζόμενο στις 13-2-2012, επισημαίνοντας, όμως, ότι στο προσωπικό, που δικαιούται την ανωτέρω μισθολογική προαγωγή, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα, εντός του έτους 2012, θα πρέπει αυτή να χορηγηθεί, εφόσον συντρέχουν οι σχετικοί όροι και προϋποθέσεις, καθώς η χορήγηση μισθολογικών βαθμίδων ανατρέχει στην 1η Ιανουαρίου του έτους, κατά το οποίο πραγματοποιείται (άρθρο 5 Κεφ. Γ ΕΚΠ-ΟΤΕ).

 

ε.  Αναστέλλεται, από 14-2-2012, η αύξηση της μισθολογικής βαθμίδας των εργαζομένων του ΟΤΕ, που προκύπτει από την μεταβολή (αύξηση) του επιδόματος χρόνου υπηρεσίας (χρονοεπιδόματος). Από την ανωτέρω ημερομηνία, δε θα χορηγείται η προβλεπόμενη, από τις σχετικές διατάξεις του ΕΚΠ-ΟΤΕ και των Ε.Σ.Σ.Ε, αυξανόμενη, ανάλογα με τα έτη υπηρεσίας, προσαύξηση στο βασικό μισθό και το ποσοστό του χρονοεπιδόματος θα παραμείνει στο επίπεδο που είχε διαμορφωθεί για κάθε εργαζόμενο στις 13-2-2012.

 

Παρακαλούνται οι Υπηρεσιακές Λειτουργίες του Οργανισμού να μεριμνήσουν για την πιστή τήρηση των οριζομένων στην παρούσα, καθώς και την ενημέρωση, με υπογραφή, του προσωπικού δικαιοδοσίας τους, με μέριμνα και ευθύνη των οικείων Προϊσταμένων.

 

 

 

 

 

           

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΔΑΚΟΥΤΡΟΣ

ΒΟΗΘΟΣ ΓΕΝΙΚΟΣ Δ/ΝΤΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ

ΘΕΜΑΤΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Α.Δ ΟΤΕ & ΘΥΓΑΤΡΙΚΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ

 

Κατεβάστε τα χρονοεπιδόματα όπως ίσχυαν πριν την "αναστολή" τους απο 14-2-2012