Σύνδεση

ome-ote.gr

       Αριθ.Πρωτ. 2836                                                             Αθήνα,   15-03-2017

 

ΕΞΩΔΙΚΗ ΔΗΛΩΣΗ ΚΑΙ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ

Της Ομοσπονδίας Εργαζομένων ΟΤΕ (ΟΜΕ-ΟΤΕ) που εδρεύει στην Αθήνα (Δεριγνύ 25) και εκπροσωπείται νόμιμα

ΠΡΟΣ

1.   Τον Οργανισμό Τηλεπικοινωνιών Ελλάδος            

ΚΟΙΝΟΠΟΙΟΥΜΕΝΗ ΠΡΟΣ

1.   Την Επιθεώρηση Εργασίας (Κηφισίας και Ν. Πλαστήρα 18 - Μαρούσι)

            

                             Ε Ν Τ Α Υ Θ Α

Η Διοίκηση της ΟΜΕ-ΟΤΕ, στη συνεδρίαση, της 26-01-2017, αποφάσισε να κινήσει την προβλεπόμενη από το Νόμο 1876/90 (άρθρο 4) όπως ισχύει σήμερα, διαδικασία και να ζητήσει την έναρξη διαπραγματεύσεων με σκοπό την κατάρτιση και υπογραφή νέας  Επιχειρησιακής Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας (Ε.Σ.Σ.Ε.) τριετούς διάρκειας οι όροι της οποίας θα αποτελούν συνέχεια των ρυθμίσεων των προηγούμενων Ε.Σ.Σ.Ε.

Το διεκδικητικό μας πλαίσιο για το 2018 περιλαμβάνει άξονες ώριμων, ρεαλιστικών και αιτιολογημένων αιτημάτων, που απευθύνονται προς την Κυβέρνηση και  προς τον ΟΤΕ ιδιαίτερα.

Εμμένουμε στις απόψεις μας:

  • Περί παράνομης εφαρμογής της 6ης Π.Υ.Σ. με την οποία η Διοίκηση του ΟΤΕ κατήργησε τα μισθολογικά κλιμάκια.

Προσβλέπουμε στη θετική ανταπόκριση όλων εκείνων προς τους οποίους απευθύνεται η παρούσα, σημειώνουμε την ανάγκη πραγματοποίησης ουσιαστικού διαλόγου, τον οποίο άλλωστε επιβάλλει η σημερινή συγκυρία και υπογραμμίζουμε την απόφασή μας για αγωνιστικές πρωτοβουλίες, που θα  υπερασπίζονται τα πραγματικά συμφέροντα των εργαζόμενων που εκπροσωπούμε, του Οργανισμού μας και του κοινωνικού συνόλου.

Θέματα  προς διαπραγμάτευση:

Θεσμικά

1. Υπογραφή ενιαίας ΣΣΕ για όλους του εργαζόμενους του ομίλου ΟΤΕ χωρίς διαχωρισμούς.

2. Υπογραφή Ειδικών Συλλογικών Συμβάσεων που λήγουν στις 31/12/2017 και διευθετούν ζητήματα όπως standby, ωράριο ΤΕΚ – βάρδιες ΝΜCκαι  NOC  και διάφορα θεσμικά ζητήματα στην κατεύθυνση της βελτίωσης των όρων τους.

3. Κατάργηση κάθε μορφής δανεικής εργασίας και μειωμένης απασχόλησης. Όλες οι προσλήψεις προσωπικού να γίνονται μόνο από τον ΟΤΕ.

4.  Εφαρμογή ενός ενιαίου ΕΚΠ για όλους τους εργαζόμενους στον Όμιλο ΟΤΕ.

5.  Άμεσες  και αξιοκρατικές  προσλήψεις με προκήρυξη και κάλυψη των κενών θέσεων προκειμένου να εξαλειφθεί η εντατικοποίηση και η εκχώρηση έργου σε εργολάβους. 

6.  Θέσπιση  ενιαίου κανονισμού ωρών εργασίας και συμφωνία με ΣΣΕ.

7.  Προκήρυξη όλων των θέσεων ευθύνης και θεσμοθέτηση αξιοκρατικής διαδικασίας.

8. Επαναδιαπραγμάτευση ομαδικού ασφαλιστικού συμβολαίου με σκοπό την κάλυψη εξόδων ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης από το 1ο ευρώ.

9.  Δημιουργία Επαγγελματικού Ταμείου που υπογράφηκε με Ειδική ΣΣΕ τον 12/2003 ή δημιουργία συνταξιοδοτικού προγράμματος για τους εργαζόμενους του Ομίλου όπως υπάρχει στην COSMOTE.

10.   Καταβολή εργοδοτικής εισφοράς 1% στο Ταμείο Αρωγής του ΕΤΕΑΕΠ.

11.  Επαναφορά των χορηγιών του Λογαριασμού Νεότητας όπως προέβλεπε ο κανονισμός του πριν το 2012 και ρύθμιση του τρόπου φορολογίας του.

12.   Επανακαθορισμός του τηλεπικοινωνιακού πακέτου για όλους τους εργαζόμενους του Ομίλου.

13.  Άμεση ένταξη στο τακτικό προσωπικό του ΟΤΕ όλων των συναδέλφων όπως και των συναδέλφων με μπλοκάκια που έχουν παραμείνει στην ΟΤΕplusκαθώς και ρύθμιση πλήρους ωραρίου για όλες ανεξαιρέτως τις καθαρίστριες που εργάζονται με καθεστώς αορίστου χρόνου μερικής απασχόλησης στον ΟΤΕ.

14.  Κατάργηση του  άρθρου  13 του ΕΚΠ και πιστή τήρηση της  πειθαρχικής διαδικασίας όπως αυτή ορίζεται στον ΕΚΠ.

15. Αξιολόγιο κοινά αποδεκτό με αναπτυξιακό και όχι με τιμωριτικό – βλαπτικό  χαρακτήρα, με την προϋπόθεση δημιουργίας επιτροπής εξέτασης ενστάσεων που θα συμμετέχουν και εκπρόσωποι των εργαζόμενων.

16.   Άμεση εφαρμογή του Νόμου που αφορά ένταξη κατηγοριών  εργαζόμενων στα ΒΑΕ.

17. Βελτίωση των προβλεπόμενων από την εργατική νομοθεσία για την αυτόνομη λειτουργία τω ΕΥΑΕ.

18. Θεσμοθέτηση επιχορήγησης της Π.Ε.Ε. – Ομίλου ΟΤΕ, του Π. Κ. Αττικής, του ΠΑΣΕΣΑΠ και προσδιορισμός σχέσης μεταξύ Διοίκησης και αυτών. Επίσης, στέγαση όλων των Πολιτιστικών Κέντρων εντός των κτιρίων του ΟΤΕ.

19. Αναγνώριση συνδικαλιστικών δημοκρατικών ελευθεριών για τους εργαζόμενους μέσω προγραμμάτων απασχόλησης ΙΕΚ–ΤΕΙ–ΑΕΙ (μαθητείας και πρακτικής άσκησης).

20. Επαναδρομολόγηση λεωφορείων μετακίνησης εργαζομένων, από και προς τέσσερις κεντρικούς άξονες στα κεντρικά μεγάλα κτήρια της Αττικής.

21. Για τους εργαζόμενους στο ΄Αγιο ΄Ορος – Χαλκιδικής, να αναγνωριστούν ειδικές συνθήκες και να επιτρέπεται η μετακίνησή τους εάν το επιθυμούν μετά την παρέλευση πενταετίας.

22. Προστασία των εργαζόμενων από απολύσεις για οικονομοτεχνικούς λόγους και διασφάλιση  όλων των  θέσεων εργασίας.

23.  Συμμόρφωση της εταιρείας στις τελεσίδικες δικαστικές αποφάσεις.

24.  Παροχή γονικών αδειών  για την παρακολούθηση επίδοσης τέκνων από το 16 έτος της ηλικίας τους έως την ολοκλήρωση των σπουδών της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.

Οικονομικά

1.    Κάλυψη των απωλειών του εισοδήματος λόγω της γενικότερης οικονομικής πολιτικής στη βάση των κερδών της εταιρείας και αυξήσεις  στους  μισθούς.

2.  Επαναφορά στα μισθολογικά κλιμάκια του όρου 5 της από 02/11/2011 Σ.Σ.Ε. και την αναπλήρωση όλων των απωλειών του εισοδήματός μας.

3. Απρόσκοπτη συνέχιση της εξέλιξης του προσωπικού με την καταβολή των μισθολογικών κλιμακίων καθώς παράνομα έγινε ένταξη βάσει ερμηνείας της Διοίκησης του ΟΤΕ, στην 6η ΠΥΣ του 2012 .

4.  Αναγνώριση του συνόλου της προϋπηρεσίας εντός ομίλου ΟΤΕ στα κλιμάκια και στο χρονοεπίδομα και εκτός όταν η προϋπηρεσία έχει συνάφεια.

5.   Τα προβλεπόμενα κουπόνια να χορηγούνται στο σύνολο των εργαζομένων του Ομίλου ΟΤΕ.

6.  Ομογενοποίηση εκτός έδρας και διημερεύσεων στην κατεύθυνση της εξομοίωσης των νέων με τους παλιούς εργαζόμενους.

7.   Για τους προσληφθέντες μετά την 01/03/2015 όταν καταλαμβάνουν θέσεις ευθύνης, να μην τους αφαιρείται το επίδομα από τη προσωπική τους διαφορά.

8.   Οικογενειακό επίδομα για όσους προσλήφθηκαν μετά την 01/03/2015.

9.   Ένταξη στον ΟΤΕ όλων των εργαζομένων που είναι δανεισμένοι από θυγατρικές.

10.   Σαφής και απόλυτος προσδιορισμός πολιτικής πρόσθετων αμοιβών του συνόλου των εργαζομένων.

11.   Αναγνώριση των πτυχίων του προσωπικού που προσλήφθηκε μετά το 1999 και έχουν συνάφεια με τα αντικείμενα εργασίας του ομίλου ΟΤΕ. Αναγνώριση μεταπτυχιακών τίτλων. Αναγνώριση των αποφοίτων των ΤΕΙ 4ετους φοίτησης ως ΠΕ4 σύμφωνα με τη νομοθεσία .

12.  Χορήγηση εξόδων φύλαξης τέκνων σε εργαζόμενους γονείς ανεξάρτητα αν η σύζυγος είναι άνεργη. Ομογενοποίηση του ποσού στην κατεύθυνση των εξόδων

Με τη επιφύλαξη ότι τα προαναφερόμενα αιτήματα, όπως και όσα άλλα διεκδικούν οι εργαζόμενοι, θα τα αναπτύξυ6με και προφορικά καθώς και τα ζητήματα ενημέρωσης και χορήγησης από την πλευρά σας αιτούμενων στοιχείων, σας καλούμε σε πρώτη συνάντηση που θα πραγματοποιηθεί κατόπιν τηλεφωνικής συνεννόησης  στο Διοικητικό Μέγαρο ΟΤΕ, ορίζοντας από την πλευρά σας τους εκπροσώπους σας.

Ορίζουμε ως διαπραγματευτές από την πλευρά της ΟΜΕΟΤΕ τον Πρόεδρο και τον Γενικό Γραμματέα της, συνεπικουρούμενος κατά περίπτωση από μέλη της Εκτελεστικής Επιτροπής και από Νομικούς Συμβούλους ή Επιστήμονες συνεργάτες.

Αρμόδιος Δικαστικός Επιμελητής, να επιδώσει την παρούσα σε όσους απευθύνεται αντιγράφοντάς την ολόκληρη στο αποδεικτικό επίδοσής της.   

 

                                                                                                           

 

 

Δείτε ΕΔΩ την ΕΣΣΕ 2014

& ΕΔΩ τις προτάσεις μας για το διαπραγματευτικό πλαίσιο

Social Media