Σύνδεση

Καταστατικό

Δημιουργηθηκε στις Πέμπτη, 06 Απριλίου 2017 09:13

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ

«ΕΝΩΣΗΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Ο.Τ.Ε.»

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΕΝΩΣΗΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Ο.Τ.Ε.»

 

1.   Άρθρο 16ο παρ. 9

2.   Άρθρο 30ο παρ.11α

3.   Κωδικοποίηση

Το παρόν καταστατικό εγκρίθηκε αρχικά κατά την ίδρυση του Σωματείου υπό την επωνυμία «ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΡΑΔΙΟΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΤΗΛΕΠΙ-ΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ  (Σ.Ρ.-Ο.Τ.Ε.)», με την 823/63 απόφαση του Πρωτοδικείου Αθηνών, και καταχωρήθηκε στο βιβλίο αναγνωρισμένων Σωματείων με αυξ. Αριθμό 10081/63.

Το αρχικό αυτό καταστατικό τροποποιήθηκε κατά τη Γενική Συνέλευση των μελών της 28-1-73, οπότε και μετονομάσθηκε το Σωματείο σε ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΛΛΟΓΟ ΡΑΔΙΟΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΟΤΕ  (Π.Σ.Ρ.-Ο.Τ.Ε.). Οι σχετικές τροποποιήσεις με βάση την με αριθμό 1743/73 Απόφαση του Πολ. Πρωτοδικείου Αθηνών καταχωρήθηκαν στο οικείο βιβλίο του ίδιου Δικαστηρίου, με αριθμό 3662 Ειδ. 966/27-4-73.

Το έτσι τροποποιηθέν κατά τη Γεν. Συνέλευση της 28-1-73 καταστατικό τροποποιήθηκε και πάλι στη Γενική Συνέλευση της 13-11-1977, οπότε και η επωνυμία του Σωματείου άλλαξε σε «ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΝΩΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΟΤΕ (ΠΕΤΕΜ-ΟΤΕ)», οι δε σχετικές τροποποιήσεις που αναγνωρίσθηκαν με την με αριθμό 644/78 Απόφαση του Πολ. Πρωτοδικείου Αθηνών, καταχωρήθηκαν στο βιβλίο αναγνωρισμένων Σωματείων με αυξ. αριθ. 3662 Ειδ. 966/16-5-78.

Στη συνέχεια το αυτό καταστατικό τροποποιήθηκε κατά τη Γενική Συνέλευση των μελών της 3-4-1982 και οι σχετικές τροποποιήσεις, που αναγνωρίσθηκαν με την 3782/1982 απόφαση του Πολ. Πρωτοδικείου Αθηνών, καταχωρήθηκαν στο βιβλίο αναγνωρισμένων επαγγελματικών σωματείων με αυξ. αριθ. 3662 Ειδ. 966/29-12-82.

Ακολούθως το ίδιο καταστατικό τροποποιήθηκε, συμπληρώθηκε και μεταγλωττίσθηκε στη δημοτική, κατά τη Γενική Αντιπροσωπευτική Συνέλευση της 30-3-1984 και οι αλλαγές του αυτές, που αναγνωρίσθηκαν με την 2555/1984 απόφαση του Πολ. Πρωτοδικείου Αθηνών, καταχωρήθηκαν στο βιβλίο αναγνωρισμένων επαγγελματικών σωματείων με αυξ. αριθ. 3662 Ειδ. 966/17-9-84.

Το ίδιο καταστατικό, αποτελούμενο από 45 άρθρα, τροποποιήθηκε, όπως έχει παραπάνω, κατά τη Γενική Αντιπροσωπευτική Συνέλευση της 26/27-5-1990. Το έτσι τροποποιημένο καταστατικό θα ισχύσει από την καταχώρηση των τροποποιήσεων στο οικείο βιβλίο του Πρωτοδικείου Αθηνών, σύμφωνα με το Νόμο, εκτός από τις τροποποιήσεις για την διάρκεια των οργάνων της Ένωσης, που θα ισχύσουν για την επόμενη, από την ήδη τρέχουσα, θητεία.

Στη συνέχεια το Καταστατικό αυτό, αποτελούμενο από 45 άρθρα, μετά από τις τροποποιήσεις που έγιναν, εγκρίθηκε από την Γενική Αντιπροσωπευτική Συνέλευση της 27/28-4-1996 και οι αλλαγές του αυτές, αναγνωρίσθηκαν με την με αριθμό 6628/1996 απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών και καταχωρήθηκαν στο Βιβλίο Αναγνωρισμένων Σωματείων του Πρωτοδικείου Αθηνών με αυξ. Αριθμό 3662/Ειδ.966/13-1-1997.

Το Καταστατικό αυτό, στη συνέχεια, τροποποιήθηκε νόμιμα από την Γενική Αντιπροσωπευτική Συνέλευση της 9-12-2002, η οποία τροποποίησε την επωνυμία του, αναδιατύπωσε πολλά άρθρα και πρόσθεσε και δύο (2) καινούργια άρθρα, έτσι ώστε το τροποποιημένο Καταστατικό πλέον αποτελείτο από 47 άρθρα και οι τροποποιήσεις του αυτέςαναγνωρίσθηκαν με την υπ’ αριθμό 80/2003 απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών και καταχωρήθηκαν στο Βιβλίο Αναγνωρισμένων Σωματείων του Πρωτοδικείου Αθηνών .  

Το καταστατικό αυτό, στη συνέχεια,  τροποποιήθηκε νόμιμα από τη  Γενική Αντιπροσωπευτική Συνέλευση της 9ης/10-5-2008 αποτελούμενο πλέον μετά την κατάργηση ενός (1) άρθρου από 46 άρθρα και θα ισχύσει, όπως τροποποιήθηκε, από την καταχώρηση των τροποποιήσεων στο Βιβλίο Αναγνωρισμένων Σωματείων του Πρωτοδικείου Αθηνών».

Το ούτως τροποποιηθέν καταστατικό, τροποποιήθηκε νόμιμα από τη Γενική Αντιπροσωπευτική Συνέλευση της 27ης 26-27/11/2011 αποτελούμενο πλέον μετά την κατάργηση ενός (1) άρθρου από 45 άρθρα και ισχύει, όπως τροποποιήθηκε από την υπ’ αριθμό 4866/20 απόφαση καταχωρήθηκε στο βιβλίο Αναγνωρισμένων Σωματείων του Πρωτοδικείου Αθηνών».

Το ούτως τροποποιηθέν καταστατικό, τροποποιήθηκε νόμιμα από τη Γενική Αντιπροσωπευτική Συνέλευση της 31ης 1-2/11/2013 από 45 άρθρα και ισχύει, όπως τροποποιήθηκε από την υπ’ αριθμό 330/2014 απόφαση και καταχωρήθηκε στο βιβλίο «Αναγνωρισμένων Σωματείων του Πρωτοδικείου Αθηνών».

Ήδη σήμερα με την παρούσα τροποποίηση, η οποία θα δημοσιευτεί νόμιμα, δυνάμει της 18-19/11-2016 ομόφωνης απόφασης της Γενικής Αντιπροσωπευτικής Συνέλευσης της ΕΕΤΕ-ΟΤΕ, ομόφωνα δηλώνουν ότι τροποποιούν το Άρθρο 16ο παρ. 9 και το Άρθρο 30ο παρ. 11α του καταστατικού του Σωματείου, τα οποία αφορούν τα «Τοπικά Τμήματα-Τοπικές Διοικούσες Επιτροπές» και «Αρχαιρεσίες».

Μετά τη γενομένη τροποποίηση, το Άρθρο 16ο παρ.9, έχει πλέον ως εξής :

«9. Τα Τοπικά Τμήματα διοικούνται από Τοπικές Διοικούσες Επιτροπές που, όπως και τα λοιπά τοπικά όργανα, αντιπρόσωποι και εκπρόσωποι εκλέγονται από τα τακτοποιημένα ταμειακά μέλη του Τμήματος. Οι ΤΔΕ είναι 3μελείς αν τα μέλη του τμήματος είναι μέχρι και 30, 5μελείς αν τα μέλη του τμήματος είναι περισσότερα από 30 μέχρι και 100 και 7μελείς ανά τα μέλη του Τμήματος είναι περισσότερα από 100»

Μετά τη γενομένη τροποποίηση, το Άρθρο 30ο παρ. 11α, έχει πλέον ως εξής :

«11. Προκειμένου για τα όργανα και τις θέσεις (έδρες αντιπροσώπων ή εκπροσώπων), για τα οποία δεν υπάρχουν συνδυασμοί κι ’όλοι οι υποψήφιοι φέρονται σαν ανεξάρτητοι:

α. Ο ψηφοφόρος χρησιμοποιώντας το ενιαίο για όλους ψηφοδέλτιο, εκφράζει την προτίμησή του προς τους υποψηφίους θέτοντας παράπλευρα από τα ονόματα τους τόσους το πολύ σταυρούς που είναι ίσοι με το 40% των εδρών της περίπτωσης. Κατ’ εξαίρεση στα Τοπικά Τμήματα που εκλέγουν 3μελείς ΤΔΕ, δίνεται η δυνατότητα της επιλογής μέχρι δύο σταυρών

Μετά τις  τροποποιήσεις  εγκρίνεται η κωδικοποίηση του καταστατικού της εταιρείας ως κατωτέρω :

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ

«ΕΝΩΣΗΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Ο.Τ.Ε.»
 
ΑΡΘΡΟ 1ο
Ίδρυση Επωνυμία Έδρα

Ιδρύεται Επαγγελματικό Σωματείο με την επωνυμία «ΕΝΩΣΗ  ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ & ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ» (ΕΕΤΕ-ΟΤΕ) με έδρα την Αθήνα.

Το Σωματείο αυτό αποτελεί μετονομασία του Σωματείου με την επωνυμία «ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΝΩΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Ο.Τ.Ε.» που αποτελούσε μετονομασία του Σωματείου με την επωνυμία «ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΡΑΔΙΟΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ.»

ΑΡΘΡΟ 2ο
Σκοποί της Ένωσης

Οι σκοποί της Ένωσης είναι:

1. Η προστασία και προαγωγή των εργασιακών, οικονομικών, ασφαλιστικών, κοινωνικών και συνδικαλιστικών συμφερόντων των μελών της.

2. Η διαμόρφωση ταξικής συνείδησης και η ανάπτυξη πνεύματος συναδέλφωσης, αλληλεγγύης και συνεργασίας μεταξύ των μελών της και των άλλων συναδέλφων στην υπηρεσία και η συμβολή της στη δημιουργία ενός επιχειρησιακού σωματείου στον ΟΤΕ.

3. Η μελέτη και έρευνα τηλεπικοινωνιακών θεμάτων και η συμβολή στη γενικότερη σχετική δραστηριότητα και προσπάθεια του ΟΤΕ.

4. Η με κάθε πρόσφορο και νόμιμο μέσο προσπάθεια για πραγμάτωση των παραπάνω σκοπών, ιδίως των σχετικών με τη βελτίωση των συνθηκών εργασίας και των αμοιβών και απολαβών, με δημόσια προβολή των αιτημάτων, με ίδρυση λεσχών, εντευκτηρίων, βιβλιοθηκών, με πραγματοποίηση διαλέξεων ημερίδων και συζητήσεων για την ενημέρωση των μελών για συνδικαλιστικά, τεχνικά ή άλλα θέματα που επηρεάζουν την καθημερινή ζωή δράση των μελών και γενικά με κάθε νόμιμο τρόπο.

5. Η ανάπτυξη και διεύρυνση δραστηριοτήτων και παρεμβάσεων σε θέματα περιβάλλοντος, πολιτισμού, ποιότητας ζωής κ.λ.π.

6. Η συμβολή στον αγώνα για την προώθηση της παγκόσμιας ειρήνης και της ανάπτυξης αμοιβαίας φιλίας και συνεργασίας ανάμεσα στους εργαζόμενους όλου του κόσμου.

7. Η συμβολή στη διαφύλαξη και προαγωγή των δημοκρατικών θεσμών, απαραίτητης προϋπόθεσης για την ύπαρξη κι ανάπτυξη των συνδικαλιστικών ελευθεριών.

8. Η αναγνώριση και η ένταξη στο εκάστοτε μισθολόγιο των εκπαιδευτικών βαθμίδων σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία είναι απαραίτητη για να μην υπάρχουν συντεχνιακές λογικές.

ΑΡΘΡΟ 3ο
Όροι εισόδου, αποχώρησης και αποβολής Μελών

Τα μέλη της  Ένωσης διακρίνονται σε τακτικά και επίτιμα.

1. α. Τακτικά μέλη της Ένωσης έχουν δικαίωμα να γίνουν οι μόνιμοι, δόκιμοι ή αορίστου χρόνου, έκτακτοι ορισμένου χρόνου, εργαζόμενοι στον ΟΤΕ και στις θυγατρικές εταιρείες του, που ανήκουν σε όλους τους κλάδους και ειδικότητες, (Τεχνικό, Διοικητικό, Πληροφορικής, Εμπορίας, Οικονομικό κ.λ.π.), καθώς  και οι κάτοχοι πτυχίου τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης ή και μεταπτυχιακού (master) ή διδακτορικού διπλώματος (PhD) Σχολών της ημεδαπής και των αρμοδίως αναγνωρισμένων ισοτίμων σχολών της αλλοδαπής.   

2. Επίτιμα μέλη μπορούν να ανακηρυχθούν πρόσωπα που προσφέρουν εξαιρετικές υπηρεσίες για την επίτευξη των σκοπών της Ένωσης και ιδίως για τη βελτίωση της θέσης των μελών. Η ανακήρυξη αυτή γίνεται με απόφαση της Γ.Α.Σ., που λαμβάνεται με απλή πλειοψηφία των παρόντων. Τα επίτιμα μέλη δεν έχουν δικαίωμα ψήφου, ούτε καταβάλλουν εισφορές.

Έχουν δικαίωμα να εγγραφούν μέλη και δεν αποβάλλουν την ιδιότητά τους σαν μέλη της Ένωσης όσοι απέχουν από την εργασία τους για λόγους:

α. ασθενείας ή στράτευσης, που βεβαιώνεται κατά προσήκοντα τρόπο,

β. απεργίας,

γ. επίσχεσης εργασίας,

δ. άδειας με ή χωρίς αποδοχές,

ε. μετεκπαίδευσης

στ. πρόσκαιρης ανάληψης άλλης εργασίας μέχρι τρεις 3 μήνες και

ζ. τυχόν απόλυσης, η οποία έχει προσβληθεί ως άκυρη στα Πολιτικά Δικαστήρια.

ΑΡΘΡΟ 4ο

Για την εγγραφή του τακτικού μέλους χρειάζεται, πέραν από τα απαιτούμενα κατά την παρ. α του άρθρου 3 προσόντα του, εγγραφή αίτηση του ενδιαφερόμενου της το Διοικητικό Συμβούλιο της Ένωσης και δήλωσή του σ’ αυτή ότι αποδέχεται ανεπιφύλακτα της όρους του παρόντος καταστατικού και της αποφάσεις της ΓΑΣ και του Δ.Σ. της Ένωσης, καθώς και ότι δεν ανήκει σε άλλο εργασιακό σωματείο στον ΟΤΕ.
Το Δ.Σ., εφόσον κρίνει νόμιμη και βάσιμη την αίτηση την αποδέχεται με απόφασή του, άλλως την απορρίπτει. Κατά της απορριπτικής απόφασης μπορεί ο ενδιαφερόμενος να προσφύγει στην πρώτη τακτική ΓΑΣ, που αποφαίνεται οριστικά.
Η εγγραφή στο μητρώο μελών γίνεται εφόσον ο ενδιαφερόμενος καταβάλλει την πρώτη μηνιαία του συνδρομή. 

ΑΡΘΡΟ 5ο


Τα τακτικά μέλη της Ένωσης έχουν υποχρέωση να καταβάλουν:
Μηνιαία συνδρομή, που είναι ίση με το 35% του βασικού ημερομισθίου του ανειδίκευτου εργάτη, ως αυτό διαμορφώνεται από 1/1 κάθε ημερολογιακού έτους. Το ποσοστό αυτό ή το εκάστοτε καθορισμένο ποσό της μηνιαίας συνδρομής, συνεπώς και του δικαιώματος εγγραφής, μπορεί ν’ αυξομειώνεται με απόφαση της ΓΑΣ.
Η ΓΑΣ μπορεί ν’ αποφασίζει και έκτακτες επί πλέον μηνιαίες συνδρομές μέχρι δύο το πολύ κατά έτος.

ΑΡΘΡΟ 6ο

 Κάθε μέλος της Ένωσης μπορεί ν’ αποχωρήσει οποτεδήποτε απ’ αυτήν, με έγγραφη αίτησή δήλωσή του. Η αίτηση συζητιέται στο πρώτο Δ.Σ. που γίνεται μετά την αίτηση  και η διαγραφή τον αμέσως επόμενο μήνα. Ο αποχωρήσας δεν έχει δικαίωμα στην περιουσία της Ένωσης.

ΑΡΘΡΟ 7ο
Δικαιώματα και υποχρεώσεις των μελών


1.Κάθε τακτικό μέλος της Ένωσης, εκτός από τις κατά το άρθρο 5 του παρόντος καταστατικού υποχρεώσεις του, οφείλει και :

α.  Να συμμορφώνεται στις αποφάσεις της ΓΑΣ, του Δ.Σ. και των οικείων τοπικών οργάνων της Ένωσης.

β. Να τηρεί το παρόν καταστατικό και τις διατάξεις του νόμου για τα εργασιακό σωματεία.

γ. Να συμμετέχει στη ζωή της Ένωσης να εκπληρώνει τα ανατιθέμενα σ’ αυτόν από τα αρμόδια όργανα της καθήκοντα, να συμβάλλει στην πραγμάτωση των σκοπών της και να επιδεικνύει συναδελφική αλληλεγγύη.

2. Κάθε τακτικό μέλος της Ένωσης έχει δικαίωμα :

α. Του εκλέγειν και εκλέγεσθαι, όπως και της συμμετοχής στις Συνελεύσεις του Τμήματός του, υπό τον όρο πως έχει εκπληρώσει τις προς την Ένωση οικονομικές υποχρεώσεις του, και

β. Του ελέγχου των πράξεων των οργάνων του Τμήματός του και της Ένωσης, όπως προβλέπεται στο παρόν καταστατικό.

ΑΡΘΡΟ 8ο
Ποινές και διαγραφές μελών

Στα μέλη της Ένωσης, που παραβαίνουν τις κατά τα άρθρα 5 και 7 του παρόντος καταστατικού υποχρεώσεις τους ή παραβιάζουν τις συλλογικές συμβάσεις που συνάπτει η Ένωση ή ανωτέρου βαθμού συνδικαλιστική οργάνωση, στην οποία ανήκει η Ένωση ή παραβιάζουν γενικά τις διατάξεις του παρόντος καταστατικού, επιβάλλονται ποινές:

α. Έγγραφη επίπληξη,

β. Μομφή

γ. Διαγραφή μέχρι και ένα 1 έτος,

δ. Διαγραφή από τη δύναμη της Ένωση

Οι ποινές της έγγραφης επίπληξης και της μομφής επιβάλλονται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, μετά από έγγραφη αναφορά του 1/20 των μελών της Ένωσης ή 4 μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και με πλειοψηφία των 9/15 αυτού  (του Δ.Σ.).
Οι ποινές διαγραφής που προβλέπονται στις παραγράφους (γ) και (δ) του παρόντος άρθρου επιβάλλονται μετά από απόφαση της ΓΑΣ. Η απόφαση λαμβάνεται με μυστική ψηφοφορία και πλειοψηφία των 2/3 τουλάχιστον των παρόντων.
Το θέμα εισάγεται στη ΓΑΣ ή μετά από πρόταση του 1/10 των μελών προς το Διοικητικό Συμβούλιο και συζητείται στην πρώτη ΓΑΣ αφού τηρηθεί η εξής διαδικασία:

α. Το Διοικητικό Συμβούλιο καλεί εγγράφως σε απολογία το υπό κατηγορία μέλος.

β. Η απολογία πρέπει να υποβληθεί το αργότερο εντός 15 ημερών από την επίδοση της πρόσκλησης.
Απολογία μετά την εκπνοή της παραπάνω προθεσμίας δεν λαμβάνεται υπόψη.
Μέλος που τιμωρήθηκε με διαγραφή μέχρι ένα 1 έτος επανεντάσσεται στη δύναμη της Ένωσης αυτοδικαίως αμέσως μετά τη λήξη της ποινής του. Η διάρκεια της ποινής υπολογίζεται από την ημέρα της Γενικής Συνέλευσης κατά την οποία ελήφθη η απόφαση διαγραφής  (της ημέρας αυτής συνυπολογιζομένης).

Μέλος που τιμωρήθηκε με διαγραφή από τη δύναμη της Ένωσης, μπορεί να επανεγγραφεί (στην  Ένωση μόνο) μετά την πάροδο ενός τουλάχιστο χρόνου από την επιβολή της ποινής του.

Η επανεγγραφή μπορεί να γίνει κατόπιν αίτησής του και απόφαση της ΓΑΣ, η οποία λαμβάνεται με μυστική ψηφοφορία και απλή πλειοψηφία των παρόντων.

Σε όλη τη διάρκεια της ποινής διαγραφής μέχρις ενός έτους παύει η καταβολή της μηνιαίας συνδρομής του μέλους.

ΑΡΘΡΟ 9ο

1. Το τακτικό μέλος της Ένωσης διαγράφεται εάν απολέσει οριστικά, καθοιονδήποτε τρόπο την ιδιότητα του υπαλλήλου του ΟΤΕ, με επιφύλαξη των περιπτώσεων της τελευταίας παραγράφου του άρθρου 3 του παρόντος καταστατικού.

2. Το τακτικό μέλος της Ένωσης μπορεί να διαγραφεί προσωρινά ή οριστικά:

α. Αν δεν εκπληρώνει τις οικονομικές του υποχρεώσεις στην Ένωση πέραν του 6μήνου.Η σχετική απόφαση μπορεί να ανακληθεί, εφόσον το μέλος τακτοποιηθεί οικονομικά.

β. Για ανάρμοστη στην ιδιότητα του μέλους της Ένωσης συμπεριφορά ή για άλλο σοβαρό παράπτωμά του κατά της συναδελφικής ή υπηρεσιακής δεοντολογίας ή για αντίθεσή του στους σκοπούς και στην δραστηριότητα της Ένωσης.

γ. Για άλλο σπουδαίο λόγο, ιδίως αν παραβλάπτει τα συμφέροντα και την πρόοδο της Ένωσης ή προβάλλει προσκόμματα στην εκτέλεση των αποφάσεων του Δ.Σ. και της ΓΑΣ ή η διαγωγή του γενικά προσβάλλει την υπόληψη της Ένωσης.
Η διαγραφή γίνεται στις περιπτώσεις των παρ. 1 και 2 με απόφαση του Δ.Σ., που παίρνεται με πλειοψηφία των 2/3 των παρόντων μελών του και στις περιπτώσεις των περ. 2β και γ με απόφαση της ΓΑΣ, που παίρνεται με πλειοψηφία των 2/3 των παρόντων μελών της. Στις τελευταίες αυτές περιπτώσεις την πρόταση για διαγραφή, είτε απ’ αυτό είτε από άλλα μέλη προέρχεται εισάγει το Δ.Σ. στην πρώτη, τακτική ή έκτακτη ΓΑΣ, στην οποία υποβάλλει και σχετική έκθεση, μαζί με την έγγραφη απολογία που τυχόν υπέβαλε το ενδιαφερόμενο μέλος. Στη ΓΑΣ που πρόκειται να συζητήσει την πρόταση διαγραφής καλείται από το Δ.Σ., εγγράφως και τουλάχιστον προ οκτώ ημερών, το υπό διαγραφή μέλος, για ν’ αναπτύξει τις απόψεις του και να δώσει εξηγήσεις.

ΑΡΘΡΟ 10ο
Πόροι της Ένωσης

Πόροι της Ένωσης είναι:

α. Η μηνιαία συνδρομή των μελών, όπως αυτά καθορίζονται στο άρθρο 5 του παρόντος καταστατικού.

β. Κάθε νόμιμη παροχή ή επιχορήγηση από άλλο Οργανισμό, ίδρυμα, ταμείο ή νομικό πρόσωπο.

γ. Τα έσοδα που προέρχονται από εθελοντικές εισφορές των μελών, από εκδόσεις εντύπων της Ένωσης, από εκδρομές, χοροεσπερίδες και λοιπές εκδηλώσεις, από τη διαχείριση γενικά της περιουσίας της Ένωσης, από δωρεές, κληρονομιές και κληροδοσίες, καθώς και από κάθε άλλη νόμιμη παροχή.
Όλες οι παροχές κι επιχορηγήσεις προς την Ένωση πρέπει να δίδονται επώνυμα.
Κληρονομιές καταλειπόμενες στην Ένωση γίνονται δεκτές πάντοτε «επ’ ωφελεία απογραφής».

ΑΡΘΡΟ 11ο
Εκπροσώπηση της Ένωσης

Την Ένωση εκπροσωπούν στις Δημόσιες, Δικαστικές και όλες γενικά τις αρχές κι υπηρεσίες, καθώς και σε κάθε Οργανισμό ή άλλο νομικό και φυσικό πρόσωπο ο Πρόεδρος και ο Γενικός Γραμματέας του Διοικητικού Συμβουλίου. Τον Πρόεδρο, όταν κωλύεται αναπληρώνουν, κατά σειράν, ο Αντιπρόεδρος, και τον Γενικό Γραμματέα, όταν κωλύεται, ο αναπληρωτής Γενικός Γραμματέας.

Σε περίπτωση κωλύματος του Αντιπροέδρου και του αναπληρωτή Γενικού Γραμματέα, τα καθήκοντα τους ασκούν τα οριζόμενα προς τούτο από το Προεδρείο άλλα μέλη του, ή και άλλα μέλη του Δ.Σ.

ΑΡΘΡΟ 12ο
Διοικητικό Συμβούλιο

1. Η Ένωση διοικείται από δεκαπενταμελές Διοικητικό Συμβούλιο.

2. Η εκλογή των μελών του Δ.Σ., όπως και των λοιπών οργάνων της Ένωσης, γίνεται όπως καθορίζεται στο παρόν καταστατικό.

3. Τα μέλη του Δ.Σ. όπως και της Εξελεγκτικής Επιτροπής και οι αντιπρόσωποι της Ένωσης σε Ομοσπονδία και Εργατικό Κέντρο εκλέγονται από τα τακτοποιημένα ταμειακά μέλη της Ένωσης, χωρίς διάκριση της ειδικότητας της εκπαιδευτικής στάθμης ή της κατηγορίας (ΑΕΙ-ΤΕΙ-MASTER- DOCTORATE)  στην οποία αυτά ανήκουν

4. Τα εκλεγμένα μέλη του Δ.Σ. συνέρχονται αυτοδικαίως κατά την πέμπτη  (5η)  μετά την ανακήρυξή τους ως επιτυχόντων εργάσιμη ημέρα, στις 6 μ.μ., στα γραφεία της Ένωσης, όπου συνεδριάζουν και συγκροτούνται σε σώμα, εκλέγοντας με μυστική ψηφοφορία Πρόεδρο, Αντιπρόεδρο,  Γενικό Γραμματέα, Αναπληρωτή Γενικό Γραμματέα, Γραμματέα Οργανωτικού, Γραμματέα Οικονομικού και Γραμματέα Τύπου και Δημοσίων Σχέσεων, οι οποίοι αποτελούν την Εκτελεστική Επιτροπή του Διοικητικού Συμβουλίου.
Η Εκτελεστική Επιτροπή εκλέγεται από τα μέλη του Δ.Σ. με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων και με απόλυτη αναλογία της δύναμης των παρατάξεων και των μεμονωμένων υποψηφίων στο Δ.Σ. Ειδικότερα, ο αριθμός των εδρών που έχει καταλάβει στο Δ.Σ. η κάθε παράταξη πολλαπλασιάζεται με το κλάσμα 8/15 και το αποτέλεσμα στρογγυλοποιείται προς τα πάνω αν το δεκαδικό υπόλοιπο είναι ίσο ή μεγαλύτερο της μισής μονάδας ή προς τα κάτω αν είναι μικρότερο αυτής. Ο αριθμός που προκύπτει αντιστοιχεί με το πλήθος των αξιωμάτων της Εκτελεστικής Επιτροπής, τα οποία η κάθε παράταξη δικαιούται να καταλάβει και στα οποία έχει απόλυτη προτεραιότητα στην ανάδειξη Συμβούλων, δηλαδή καταλαμβάνονται από τους εκλεγμένους Συμβούλους της, εφόσον το επιθυμούν.

Η κατανομή των αξιωμάτων καθορίζεται με απόφαση του Δ.Σ. λαμβανομένη με απόλυτη πλειοψηφία, το αξίωμα δε του Προέδρου θα δίδεται πάντα στην πλειοψηφίσασα παράταξη, εφόσον το επιθυμεί. Αν δύο ή περισσότερες παρατάξεις έχουν τον ίδιο αριθμό εδρών στο Δ.Σ., τότε προτεραιότητα επιλογής έχουν κατά σειρά οι παρατάξεις με τον μεγαλύτερο αριθμό ψήφων.

Σε περίπτωση που δεν θα πραγματοποιηθεί η πρώτη αυτή συνεδρίαση ή δεν επιτευχθεί κατ’ αυτήν απαρτία, η συνεδρίαση επαναλαμβάνεται στον ίδιο τόπο και κατά την ίδια ώρα, ανά δεύτερη εργάσιμη ημέρα μέχρι να επιτευχθεί η συγκρότηση του Δ.Σ. σε σώμα.

Το Προεδρείο του Δ.Σ. συνεδριάζει σαν ιδιαίτερο σώμα κάθε δέκα πέντε 15 ημέρες και έχει την ευθύνη για την προώθηση όλων των θεμάτων της Ένωσης σύμφωνα μες τις αποφάσεις και τις κατευθύνσεις του Δ.Σ.

Κατά τις συνεδριάσεις του Προεδρείου πρέπει να παραβρίσκονται τέσσερα (4) τουλάχιστον μέλη μεταξύ των οποίων ο Πρόεδρος ή ο Αντιπρόεδρος και ο Γεν. Γραμματέας ή ο αναπληρωτής του, και για τις συζητήσεις του τηρούνται πρακτικά.

5. Η θητεία των μελών του Δ.Σ., όπως και όλων των λοιπών Κεντρικών και Τοπικών Οργάνων της Ένωσης, που είναι κατ’ ένδειξη τριετής, αρχίζει ειδικότερα από την ημέρα εκλογής και της ανακήρυξής τους και διαρκεί μέχρι την κατά τις επόμενες αρχαιρεσίες εκλογή και ανακήρυξη του νέου Δ.Σ. και των λοιπών οργάνων, χωρίς πάντως να μπορεί να υπερβεί τους 39 μήνες.

Με την εκλογή και ανακήρυξη του νέου Δ.Σ. και των λοιπών οργάνων λήγει αυτοδικαίως η θητεία των παλαιών.

6. α. Το Δ.Σ. διατηρείται και συνεχίζει τις εργασίες του μέχρι τη λήξη της θητείας του, εφόσον εξακολουθούν να μετέχουν σ’ αυτό τουλάχιστον δέκα (10) μέλη, υπό τον όρο όμως ότι σ’ αυτά που κάθε φορά μετέχουν περιλαμβάνονται οκτώ (8) τουλάχιστον από τα απαρχής τακτικά.

β. Σε περίπτωση που τα μέλη του Δ.Σ. ή ο αριθμός των απαρχής τακτικών μειωθούν σε λιγότερα από τα κατά το προηγούμενο εδάφιο, η Κεντρική Εφορευτική Επιτροπή υποχρεούται, μέσα σε δέκα (10) ημέρες, να προκηρύξει αρχαιρεσίες προς εκλογή τόσων νέων μελών όσα τα ελλείποντα.

γ. Σε περίπτωση μείωσης του όλου αριθμού των μελών του Δ.Σ. σε λιγότερα από οκτώ (8) ή του αριθμού των απαρχής τακτικών σε έξι (6), όπως σε περίπτωση παραίτησης όλου του Δ.Σ., η Κεντρική Εφορευτική Επιτροπή υποχρεούται μέσα σε δέκα (10) μέρες να προκηρύξει αρχαιρεσίες προς εκλογή νέου εξ ολοκλήρου Δ.Σ. Στην πρώτη από τις περιπτώσεις αυτές, με την εκλογή του νέου Δ.Σ. θεωρείται λήξασα και των απομεινάντων παλαιών μελών αυτού.

δ. Ειδικώς στην περίπτωση που η κατά το προηγούμενο εδάφιο μείωση των μελών του Δ.Σ. οφείλεται τουλάχιστον κατά το μισό της σε ανάκλησή τους από τη ΓΑΣ, όπως και στην περίπτωση που ολόκληρο το Δ.Σ. ανακαλείται από τη ΓΑΣ η μεν θητεία και  των δύο αυτών οργάνων θεωρείται αυτοδικαίως λήξασα, η δε Κεντρική Εφορευτική Επιτροπή υποχρεούται μέσα σε δέκα (10) μέρες να προκηρύξει αρχαιρεσίες για νέο εξ ολοκλήρου ΓΑΣ.

Αποδοχή από τη ΓΑΣ πρότασης μομφής εναντίον ενός ή ορισμένων μελών του Δ.Σ. θεωρείται σαν ανάκληση μόνον αυτών, αποδοχή δε όμοιας πρότασης εναντίον ολόκληρου του Δ.Σ. θεωρείται σαν ανάκληση αυτού στο σύνολό του.              

ε. Σε όλες τις παραπάνω περιπτώσεις η θητεία των νέων μελών του Δ.Σ. ή της ΓΑΣ είναι το υπόλοιπο της θητείας των παλαιών.

στ. Για τις κατά τα παραπάνω αρχαιρεσίες προς εκλογή ορισμένων μελών ή νέου εξ ολοκλήρου Δ.Σ., όπως και νέας ΓΑΣ εφαρμόζονται οι σχετικές για την εκλογή των οργάνων αυτών διατάξεις του παρόντος καταστατικού.
Για την έναρξη της σχετικής διαδικασίας η κατά τα άνω προθεσμία, μέσα στην οποία η Κεντρική Εφορευτική Επιτροπή πρέπει να προβεί στην προκήρυξη των αρχαιρεσιών, λαμβάνεται σαν η κατά το εδάφιο (α) της παρ. 4 του άρθρου 31 του παρόντος καταστατικού προθεσμία των δέκα (10) ημερών.

ζ. Αν παραιτηθεί ή ανακληθεί η Εξελεγκτική Επιτροπή, η Κεντρική Εφορευτική Επιτροπή μεριμνά για την εκλογή νέας, κατ’ εφαρμογή των παραπάνω.  

ΑΡΘΡΟ 13ο

        Το Δ.Σ. βρίσκεται σε απαρτία όταν είναι παρόντα εννέα (9)  τουλάχιστον μέλη ή και οκτώ (8), όταν ανάμεσα σ’ αυτά είναι ο Πρόεδρος και ο Γεν. Γραμματέας ή οι αναπληρωτές τους. Οι αποφάσεις του Δ.Σ. λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων μελών και καταχωρίζονται στο βιβλίο πρακτικών.

Ειδικά για την απόλυση του προσωπικού της Ένωσης χρειάζεται πλειοψηφία των 3/5 του συνόλου των μελών του Δ.Σ.

Σε περίπτωση φανερής ψηφοφορίας και ισοψηφίας υπερισχύει η άποψη με την οποία τάχθηκε ο Προεδρεύων.

Η ψηφοφορία γίνεται μυστική για οποιοδήποτε θέμα, εφόσον θα το συζητήσουν τουλάχιστον 5 μέλη του Δ.Σ.

Το Δ.Σ. συνέρχεται σε τακτική συνεδρίαση μία φορά το μήνα και σε έκτακτη όποτε κρίνει σκόπιμη τη σύγκλησή του ο Πρόεδρος ή το ζητήσουν, με έγγραφη αίτησή τους που θα περιλαμβάνει τα προς συζήτηση θέματα, πέντε (5)  τουλάχιστον από τα άλλα μέλη του.

Σε κάθε περίπτωση του Δ.Σ. συγκαλείται με πρόσκληση που υπογράφουν ο Πρόεδρος και ο Γεν. Γραμματέας και που περιλαμβάνει τα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

Η έκτακτη συνεδρίαση του Δ.Σ. πραγματοποιείται μέσα σε πέντε 5  εργάσιμες ημέρες από την υποβολή της σχετικής αίτησης. Σε περίπτωση παράλειψης του Προέδρου να συγκαλέσει την έκτακτη συνεδρίαση πραγματοποιείται αυτή αυτοδικαίως την έκτη (6) εργάσιμη μέρα, στις 6 μ.μ. στα γραφεία της Ένωσης.  

ΑΡΘΡΟ 14ο

          1. Το Δ.Σ. ασκεί τη διοίκηση και τη διαχείριση του Σωματείου, μέσα στα πλαίσια του καταστατικού και των αποφάσεων της ΓΑΣ, της οποίας λογίζεται εντολοδόχος. Στην αρμοδιότητα του Δ.Σ. ανήκει ιδίως η μελέτη, παρακολούθηση και προώθηση προς επίλυση των θεμάτων του Σωματείου και των μελών του, η έγερση συλλογικών διαφορών εργασίας, η κήρυξη απεργίας και στάσεων εργασίας, η διαχείριση της περιουσίας και των οικονομικών του Σωματείου, η πρόσληψη και απόλυση του προσωπικού του.

2. Σε περίπτωση αδικαιολόγητης απουσίας ενός μέλους του Δ.Σ. από τρεις τακτικές συνεδριάσεις, τούτο εκπίπτει αυτοδικαίως από την ιδιότητά του αυτή. Το δικαιολογημένο ή μη της απουσίας κρίνει το Δ.Σ., με παρουσία τουλάχιστον των 3/4 μελών του και με πλειοψηφία τουλάχιστον των 2/3 των παρόντων. Στη σχετική ψηφοφορία δεν λαμβάνει μέρος το απουσιάσαν μέλος. Σε περίπτωση έκπτωσης ή αντικατάστασης μέλους του Δ.Σ. που έχει θέση και στο Προεδρείο του, στη θέση αυτή εκλέγεται άλλο μέλος του Δ.Σ.

Όλες οι αποφάσεις των οργάνων δημοσιοποιούνται υποχρεωτικά.

ΑΡΘΡΟ 15ο

         Τα μέλη του Δ.Σ. είναι αλληλεγγύως υπεύθυνα έναντι της Ένωσης, για κάθε ζημιά της που οφείλεται σε αποφάσεις, πράξεις ή παραλείψεις τους. Δεν ευθύνονται όμως τα μέλη του Δ.Σ. που δεν έλαβαν μέρος στη σχετική συνεδρίαση ή που διαφώνησαν με τη σχετική απόφαση και η διαφωνία του προκύπτει από τα πρακτικά.
 

ΑΡΘΡΟ 16ο
Τοπικά Τμήματα – Τοπικές Διοικούσες Επιτροπές

         1. Για την καλύτερη λειτουργία της Ένωσης, την αποτελεσματικότερη δραστηριοποίηση των μελών της και την ευκολότερη αντιμετώπιση των ιδιαίτερων τοπικών προβλημάτων των μελών της Ένωσης που υπηρετούν στην αντίστοιχη περιφέρεια, μπορεί με απόφαση του Δ.Σ. να συσταθεί, σε κάθε Περιφερειακό Διαμέρισμα της χώρας, Τοπικό Τμήμα της Ένωσης με έδρα την πόλη που είναι και έδρα του Νομού της Περιοχής.

Το κάθε Τοπικό Τμήμα μπορεί να γίνει μέλος του αντίστοιχου Εργατικού Κέντρου όπως ορίζει ο νόμος.             

Ειδικώς στην Αττική δεν συστήνεται Τοπικό Τμήμα. Τα μέλη της Ένωσης που υπηρετούν στο λεκανοπέδιο Αττικής μπορούν να εκπροσωπούνται στο Εργατικό Κέντρο που είναι στην έδρα της Ένωσης. Επίσης συμμετέχουν σε Τακτική Συνέλευση η οποία συνέρχεται με ευθύνη του Δ.Σ. της Ένωσης στην Αθήνα, όπου εκλέγεται η Κεντρική Εφορευτική Επιτροπή.

Την πρώτη ΤΔΕ του Τμήματος μέχρι της εκλογής ορίζει το Δ.Σ. της Ένωσης.

2. Για τη  σύσταση Τμήματος πρέπει να υπάρχουν τουλάχιστον είκοσι ένα (21) μέλη. Πρέπει δε αυτό να ζητηθεί ενυπογράφως από τα 2/3 των μελών του υπό σύσταση Τ.Τ. Περιοχές που έχουν λιγότερα από τα μέλη αυτά εντάσσονται απαρχής σε γειτονικό τμήμα ή συμμετέχουν στις διαδικασίες του Λεκανοπεδίου Αττικής.
Τμήμα που τα μέλη του μειώθηκαν σε λιγότερα από τα απαιτούμενα για τη σύστασή του μπορεί με απόφαση του Δ.Σ. να διαλυθεί και τα μέλη του να ενταχθούν σε γειτονικό τμήμα.

3. Κυρίαρχο όργανο του Τμήματος, είναι η συνέλευση των μελών του, η οποία αποφασίζει για όλα τα τοπικά ζητήματα των μελών του Τμήματος που δεν ανήκουν στην αρμοδιότητα άλλου οργάνου, και εκλέγει την ΤΔΕ, την 3μελή Τοπική Εξελεγκτική Επιτροπή, την 3μελή Τοπική Εφορευτική Επιτροπή, τους αντιπροσώπους του Τμήματος στο αντίστοιχο Τοπικό Εργατικό Κέντρο και τους Εκπροσώπους του Τμήματος σε τοπικά υπηρεσιακά Συμβούλια και όπου αλλού προβλέπεται τέτοια εκπροσώπηση.

4. Η Συνέλευση του Τμήματος συγκαλείται από την ΤΔΕ και είναι τακτική και έκτακτη.
Τακτική είναι η Συνέλευση στην οποία, εκτός από άλλα, γίνεται και ο απολογισμός των πεπραγμένων, η λογοδοσία της οικονομικής διαχείρισης και η  έγκριση του προϋπολογισμού του επόμενου έτους.

Έκτακτη είναι κάθε άλλη Συνέλευση, που συγκαλείται είτε με πρωτοβουλία της ΤΔΕ είτε ύστερα από αίτηση του 1/3 των μελών του Τμήματος, και που στην τελευταία αύτη περίπτωση πρέπει να πραγματοποιείται μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την υποβολή της αίτησης.

Στην αίτηση πρέπει να αναφέρονται με σαφήνεια τα προς συζήτηση θέματα, τα οποία και συζητούνται πρώτα.

5. Η τακτική Γενική Συνέλευση του κάθε Τμήματος συνέρχεται άπαξ κατά τη διάρκεια του έτους σε μη τακτή ημερομηνία που καθορίζεται σε συνεννόηση με το Κεντρικό Διοικητικό Συμβούλιο της Ένωσης.

Η ανά τριετία και αμέσως πριν από τη λήξη της θητείας των οργάνων του Τμήματος συνερχόμενη Τακτική Συνέλευση εκλέγει και την Τοπική Εφορευτική Επιτροπή για την διενέργεια των αρχαιρεσιών προς εκλογή των νέων οργάνων του Τμήματος και τη διενέργεια της ψηφοφορίας των μελών του Τμήματος για την ανάδειξη των Κεντρικών Οργάνων της Ένωσης. Είναι δυνατόν να εκλεγεί από την εν λόγω συνέλευση και δεύτερη Τοπική Εφορευτική Επιτροπή που θα λειτουργήσει συμπληρωματικά εκτός της έδρας του Τοπικού Τμήματος για την εξυπηρέτηση νησιών και μόνο και εφόσον υπηρετούν τουλάχιστον 10 μέλη.

6. Σε κάθε περίπτωση η πρόσκληση για σύγκληση Τοπικής Συνέλευσης αναφέρει την ημέρα, την ώρα, τον τόπο και τα θέματα της ημερήσιας διάταξής της και κοινοποιείται στα μέλη του Τμήματος τουλάχιστον πέντε (5) ημέρες πριν.
Η Συνέλευση του Τμήματος βρίσκεται σε απαρτία όταν είναι παρόντα το 1/3 των μελών του Τμήματος. Αν δεν υπάρξει απαρτία κατά την πρώτη συνέλευση μέσα σε δύο (2) μέχρι δεκαπέντε (15) μέρες συγκαλείται δεύτερη κατά την οποία απαιτείται η παρουσία τουλάχιστον του ενός τετάρτου  (1/4) των μελών. Εάν δεν υπάρξει απαρτία κατά την δεύτερη συνέλευση συγκαλείται μέσα σε δύο (2) μέχρι δεκαπέντε μέρες τρίτη κατά την οποία αρκετή η παρουσία του ενός πέμπτου (1/5) των μελών. Το άρθρο 38 του παρόντος καταστατικού εφαρμόζεται ανάλογα και για τις Τοπικές Συνελεύσεις των Τμημάτων.

7. Η Γενική συνέλευση, τακτική ή έκτακτη, συνέρχεται υπό την προσωρινή προεδρεία του Προέδρου της ΤΔΕ. Μετά τη διαπίστωση της απαρτίας εκλέγεται Πρόεδρος της Συνέλευσης, ο οποίος τηρεί τα πρακτικά της Συνέλευσης στο σχετικό βιβλίο.

8. Αποφάσεις της Συνέλευσης του Τμήματος για κήρυξη απεργίας ή για στάσεις εργασίας των μελών μόνο του Τμήματος εκτελούνται ύστερα από σχετική σύμφωνη απόφαση του Δ.Σ. της Ένωσης, εκτός αν πρόκειται για συμμετοχή σε τοπική απεργία ή στάσεις εργασίας του Εργατικού Κέντρου στο οποίο είναι μέλος το Τμήμα οπότε αρκεί η απόφαση της Διοίκησης του Εργατικού Κέντρου.

9. Τα Τοπικά Τμήματα διοικούνται από Τοπικές Διοικούσες Επιτροπές που, όπως και τα λοιπά τοπικά όργανα, αντιπρόσωποι και εκπρόσωποι εκλέγονται από τα τακτοποιημένα ταμειακά μέλη του Τμήματος. Οι ΤΔΕ είναι 3μελείς αν τα μέλη του τμήματος είναι μέχρι και 30, 5μελείς αν τα μέλη του τμήματος είναι περισσότερα από 30 μέχρι και 100 και 7μελείς ανά τα μέλη του Τμήματος είναι περισσότερα από 100                          

10. Τα εκλεγμένα μέλη της ΤΔΕ συνέρχονται μέσα σε δέκα (10) ημέρες από την εκλογή τους και συγκροτούνται σε σώμα, εκλέγοντας με μυστική ψηφοφορία Πρόεδρο, Αντιπρόεδρο, Γραμματέα και Ταμία, των οποίων τα καθήκοντα, για το Τμήμα τους, είναι ανάλογα με τα καθοριζόμενα στα άρθρα 18, 19 και 20 του παρόντος καταστατικού αντιστοίχως.

11. α. Πόροι του Τμήματος είναι τα 4/10 της τακτικής μηνιαίας συνδρομής των μελών του, μετά την αφαίρεση απ’ αυτήν της εκάστοτε αναλογούσας μηνιαίας συνδρομής προς την Ομοσπονδία Εργαζομένων ΟΤΕ, αποδιδόμενα σ’ αυτό με φροντίδα και ευθύνη του Γραμματέα Οικονομικού της Ένωσης.

β. Το Δ.Σ. της Ένωσης, συνεκτιμώντας τον αριθμό των μελών και τις γεωγραφικές κι άλλες ιδιαιτερότητες του κάθε Τοπικού Τμήματος μπορεί ν’ αποφασίζει, σε ετήσια βάση, πρόσθετη μηνιαία συνδρομή προς το Τοπικό τμήμα.

γ. Το Δ.Σ. της Ένωσης μπορεί ν’ αποφασίζει έκτακτες μηνιαίες συνδρομές, μέχρι και δύο (2) τον χρόνο, προς τα Τοπικά Τμήματα, για την αντιμετώπιση έκτακτων αναγκών τους.

δ. Για τον καθορισμό των προς τα Τοπικά Τμήματα τακτικών και έκτακτων συνδρομών της Ένωσης, ο αριθμός των μελών τους θα υπολογίζεται μία φορά κατά έτος, όπως θα προκύπτει από τις καταστάσεις του Μ/Κ του ΟΤΕ στην αρχή του έτους αυτού.

12. Η Διοίκηση του Τμήματος στέλνει τον ετήσιο οικονομικό απολογισμό στο Κεντρικό Διοικητικό Συμβούλιο.

13. Η θητεία των οργάνων του Τμήματος αρχίζει από την ημέρα της εκλογής τους και διαρκεί μέχρι την κατά τις επόμενες κανονικές αρχαιρεσίες εκλογή των νέων οργάνων, χωρίς πάντως να μπορεί να υπερβεί τους τριάντα εννέα (39) μήνες. Με την εκλογή των νέων οργάνων λήγει αυτοδικαίως η θητεία των παλαιών.

14. Η ΤΔΕ διατηρείται και συνεχίζει τις εργασίες της μέχρι τη λήξη της θητείας της, εφόσον εξακολουθούν να μετέχουν σ’ αυτή τα μισά τουλάχιστον από τα μέλη της, είτε απαρχής τακτικά είτε για αναπληρωματικά πρόκειται.

Σε περίπτωση που τα μέλη της ΤΔΕ θα μείνουν λιγότερα από τα μισά, η τοπική Εφορευτική Επιτροπή υποχρεούται να συγκαλέσει μέσα σε δέκα (10) ημέρες το πολύ Συνέλευση του Τμήματος για να εκλέξει νέα εξ ολοκλήρου ΤΔΕ. Αν η Εφορευτική Επιτροπή αρνηθεί ή παραλείψει την υποχρέωσή της αυτή, τότε τη Συνέλευση του Τμήματος, συγκαλεί για το σκοπό αυτό, στις επόμενες δέκα (10) ημέρες, το Δ.Σ. της Ένωσης. Στην περίπτωση αυτή με την εκλογή της νέας ΤΔΕ λήγει η θητεία της παλαιάς, η δε, θητεία της νέας είναι όση το υπόλοιπο της θητείας της παλαιάς.
Αν ανακληθεί από τη Συνέλευση του Τμήματος ή παραιτηθεί ολόκληρη η ΤΔΕ, τότε η Εφορευτική Επιτροπή του Τμήματος, και σε περίπτωση έλλειψής της ή παράλειψής της να ενεργήσει το Δ.Σ. της Ένωσης συγκαλεί αμέσως τη Συνέλευση για εκλογή νέας εξ ολοκλήρου ΤΔΕ.

Και της νέας αυτής ΤΔΕ η θητεία είναι όση το υπόλοιπο της θητείας της παλαιάς.
Σαν ανάκληση της ΤΔΕ θεωρείται και η αποδοχή πρότασης μομφής κατ’ αυτής σαν συνόλου. Η αποδοχή πρότασης μομφής εναντίον ενός ή ορισμένων μελών της ΤΔΕ θεωρείται σαν ανάκληση μόνο αυτών.

Αν παραιτηθεί ή ανακληθεί η Εξελεγκτική Επιτροπή τη φροντίδα για εκλογή νέας έχει η Τοπική Εφορευτική Επιτροπή.

ΑΡΘΡΟ 17ο
Καθήκοντα Προέδρου

           Ο Πρόεδρος, πέραν από τα άλλα κατά το παρόν καταστατικό καθήκοντά του, συγκαλεί και διευθύνει τις συνεδριάσεις του Δ.Σ. και της Εκτελεστικής Επιτροπής του, καταρτίζει μαζί με τον Γεν. Γραμματέα την ημερήσια διάταξη των θεμάτων τους, κηρύσσει την έναρξη και τη λήξη τους, δίδει τον λόγο σ’ αυτούς που τον ζητούν και τον αφαιρεί απ’ αυτούς που παρεκτρέπονται, θέτει τα θέματα σε ψηφοφορία, υπογράφει μαζί με τον Γεν. Γραμματέα, όλα τα έγγραφα της Ένωσης οπουδήποτε και αν απευθύνονται, καθώς και τα εντάλματα πληρωμής και εποπτεύει για την καλή λειτουργία όλων των οργάνων της Ένωσης.

Τον Πρόεδρο απόντα ή κωλυόμενο, αναπληρώνει ο Αντιπρόεδρος . 

ΑΡΘΡΟ 18ο
Καθήκοντα Γεν. Γραμματέα και Γραμματέα Οργανωτικού
 

1. Ο Γενικός Γραμματέας, πέραν από τα άλλα κατά το καταστατικό καθήκοντά του, καταρτίζει μαζί με τον Πρόεδρο την ημερήσια διάταξη των θεμάτων των συνεδριάσεων του Δ.Σ. και της Εκτελεστικής Επιτροπής του, συντάσσει και τηρεί τα πρακτικά τους, σε ειδικό βιβλίο, συντάσσει όλα τα έγγραφα της Ένωσης που απευθύνονται σε Αρχή ή Τρίτους, τα οποία και υπογράφει μαζί με τον Πρόεδρο συντάσσει την έκθεση πεπραγμένων του Δ.Σ., φυλάσσει το αρχείο και τη σφραγίδα της Ένωσης. Τηρεί το πρωτόκολλο εισερχομένων και εξερχόμενων εγγράφων, υπογράφει μαζί με τον Πρόεδρο τα εντάλματα πληρωμής και γενικά διεξάγει την τρέχουσα εργασία της Ένωσης.

Το Γενικό Γραμματέα απόντα ή κωλυόμενο αντικαθιστά ο αναπληρωτής Γεν. Γραμματέας, ο οποίος και τον βοηθά στην εκτέλεση του έργου του.

2. Ο Γραμματέας Οργανωτικού έχει την ευθύνη της καλής λειτουργίας των γραφείων της Ένωσης, εποπτεύει το προσωπικό της στην εκτέλεση του έργου του, συντάσσει και τηρεί το μητρώο των μελών, έχει την ευθύνη του αρχείου της Ένωσης, φροντίζει για την οργάνωση συγκεντρώσεων, σεμιναρίων, εορτών και εκδηλώσεων, έχει από πλευράς Δ.Σ. την ευθύνη για την οργανωτική κατάσταση των τοπικών τμημάτων και τη συνεργασία του Δ.Σ. με τις ΤΔΕ.

                                                                                                                    ΑΡΘΡΟ 19ο                                                                                                                                                Καθήκοντα Γραμματέα Οικονομικού:

Ο Γραμματέας Οικονομικού φυλάσσει την περιουσία της Ένωσης και τηρεί το βιβλίο περιουσίας. Επίσης τηρεί το βιβλίο Ταμείου. Ενεργεί την είσπραξη όλων των εσόδων της Ένωσης, χρησιμοποιώντας γραμμάτια εισπράξεων που αριθμούνται και θεωρούνται από την Εξελεγκτική Επιτροπή πριν από την χρησιμοποίησή τους. Είναι υπόλογος, για τα χρήματα που διαχειρίζεται κι έχει πλήρη ευθύνη για κάθε απώλεια χρημάτων ή πληρωμή χωρίς τα απαιτούμενα δικαιολογητικά ή σχετικό χρηματικό ένταλμα. Ενεργεί όλες τις πληρωμές της Ένωσης με βάση τα εντάλματα πληρωμής που υπογράφονται από τον Πρόεδρο, τον Γεν. Γραμματέα και τον ίδιο. Τηρεί τους φακέλους με τα σχετικά δικαιολογητικά, καθώς και πίνακα των μελών της Ένωσης με πλήρη ενημέρωση για τις εισπραττόμενες συνδρομές.

Δικαιούται να κρατά στα χέρια του το καθοριζόμενο κάθε φορά με απόφαση του Δ.Σ. απαραίτητο ποσό, για την κάλυψη των τακτικών αναγκών της Ένωσης. Το επιπλέον ποσό υποχρεούται να το καταθέτει σε αναγνωρισμένη Τράπεζα ή στο Ταχ. Ταμιευτήριο.

Η ανάληψη των κατατεθειμένων χρημάτων γίνεται από τον Γραμματέα Οικονομικού με έγγραφη εξουσιοδότηση του Προέδρου και του Γεν. Γραμματέα.

Στο τέλος κάθε οικονομικής χρήσης, καθώς και σε περίπτωση σύγκλησης της ΓΑΣ με θέμα οικονομικού ελέγχου, ο Γραμματέας Οικονομικού συντάσσει απολογισμό της διαχείρισή του με σχετική έκθεση για την πορεία των οικονομικών της Ένωσης.
Το Δ.Σ. καλεί τον Γραμματέα Οικονομικού σε λογοδοσία όποτε κρίνει τούτο σκόπιμο, ο δε Πρόεδρος του Δ.Σ. μπορεί να λαμβάνει γνώση της πορείας των οικονομικών της Ένωσης οποτεδήποτε.    

Αν ο Γραμματέας Οικονομικού δε συμμορφώνεται με τις παραπάνω διατάξεις και δεν εκτελεί τις σχετικές υποχρεώσεις του κηρύσσεται έκπτωτος με απόφαση του Δ.Σ. και αντικαθίσταται αμέσως.

Τον Γραμματέα Οικονομικού απόντα ή κωλυόμενο, αντικαθιστά το οριζόμενο από το Δ.Σ. άλλο μέλος του.

ΑΡΘΡΟ 20ο
Καθήκοντα Γραμματέα Τύπου και Δημοσίων Σχέσεων

Ο Γραμματέας Τύπου και Δημοσίων Σχέσεων:

1. Φροντίζει για την ανάπτυξη σχέσεων της Ένωσης με άλλες Οργανώσεις.

2. Τηρεί Αρχείο Δημοσιευμάτων σχετικών με την Ένωση και τα μέλη της, τα συνδικαλιστικά θέματα και κάθε τι που αφορά τους εργαζόμενους στον ΟΤΕ και στις θυγατρικές του.

3. Είναι υπεύθυνος της εθιμοτυπίας για τις κοινωνικές εκδηλώσεις στη Χώρα μας, την οργάνωση σεμιναρίων και εορτών.

4. Μεριμνά για την έκδοση διαφόρων εντύπων που αποφασίζει η Εκτελεστική Επιτροπή.

5. Συνεργάζεται με εκπροσώπους των μελών για τη διοργάνωση εκδηλώσεων με τις οποίες προάγονται η αλληλεγγύη και η κοινωνική συνένωση των εργαζομένων.

6. Ενημερώνει την Εκτελεστική Επιτροπή, το Διοικητικό Συμβούλιο και το Συνέδριο σχετικά με τα παραπάνω.

 

ΑΡΘΡΟ 21ο

Τα μέλη του Δ.Σ. δεν μπορούν να παρέχουν εξηρτημένη εργασία με αμοιβή στην Ένωση ή να συνάπτουν μ’ αυτήν συμβάσεις που θα επιφέρουν λήψη αμοιβής για προσφορά κάθε είδους άλλων υπηρεσιών ή που θα αποβλέπουν στην επίτευξη κέρδους, προμήθειας ή οποιαδήποτε άλλης παροχής εις βάρος της Ένωσης.

Όλα τα αξιώματα σ’ όλα τα όργανα της Ένωσης είναι τιμητικά και οι σχετικές υπηρεσίες προσφέρονται δωρεάν.

Μπορεί όμως η ΓΑΣ να εγκρίνει αποζημίωση για ημεραργίες, για αποδεδειγμένη απασχόληση στις υποθέσεις της Ένωσης των μελών του Δ.Σ. Μπορεί επίσης η ΓΑΣ να εγκρίνει καταβολή εξόδων κινήσεως και παραστάσεως στα ίδια μέλη του Δ.Σ.

 

ΑΡΘΡΟ 22ο
Καθήκοντα Εξελεγκτικής Επιτροπής

Η Εξελεγκτική Επιτροπή, που είναι 3μελής, συγκαλείται μέσα σε οκτώ (8) ημέρες από την εκλογή της, από το μέλος που έλαβε τις περισσότερες ψήφους και συγκροτείται σε σώμα, εκλέγοντας Πρόεδρο και Γραμματέα.

Η Εξελεγκτική Επιτροπή συνεδριάζει τακτικά ανά εξάμηνο κι έκτακτα όποτε ζητηθεί αυτό από το Δ.Σ. ή από δύο μέλη της, τηρώντας για τις συζητήσεις της πρακτικά σε ειδικό βιβλίο. Έργο της έχει την παρακολούθηση και τον έλεγχο του Δ.Σ. ως προς την οικονομική διαχείριση της Ένωσης.

Για κάθε έλεγχό της η Εξελεγκτική Επιτροπή συντάσσει σχετική έκθεση, την οποία καταχωρεί στο βιβλίο πρακτικών της.

Το Δ.Σ. έχει υποχρέωση να θέτει στη διάθεση της Εξελεγκτικής Επιτροπής, χωρίς πρόφαση, τα σχετικά με την οικονομική διαχείριση βιβλία και στοιχεία, για την εκτέλεση του έργου της.  

Η Εξελεγκτική Επιτροπή υποβάλλει στην ετήσια τακτική ΓΑΣ συνολική έκθεση για την οικονομική διαχείριση του προηγούμενου χρόνου.

ΑΡΘΡΟ 23ο
Γενική Αντιπροσωπευτική Συνέλευση (ΓΑΣ)

Συγκρότηση της ΓΑΣ

1. Κυρίαρχο όργανο της ΕΕΤΕ-ΟΤΕ είναι η ΓΑΣ που συγκροτείται από Αντιπροσώπους οι οποίοι εκλέγονται κατά Τοπικά Τμήματα. Κανόνας λειτουργίας των οργάνων του σωματείου η διαφάνεια και η λογοδοσία σε όλα τα επίπεδα.

2. Ο συνολικός αριθμός των Αντιπροσώπων – μελών της ΓΑΣ ορίζεται:
Ένας (1) για κάθε 25 εγγεγραμμένα μέλη ανά Τοπική Διοικούσα, τυχόν αριθμητικό υπόλοιπο μεγαλύτερο από το ήμισυ του μέτρου στρογγυλοποιείται προς τα άνω .

3. Δύνανται επίσης, έστω και αν δεν είναι αντιπρόσωποι,  να συμμετέχουν νόμιμα στη ΓΑΣ χωρίς δικαίωμα ψήφου προς ενημέρωσή τους οι Πρόεδροι και οι Γραμματείς των ΤΔΕ, και τα εκλεγμένα σε δευτεροβάθμιες και τριτοβάθμιες οργανώσεις μέλη της Ένωσης.    

4. Η Κεντρική Εφορευτική Επιτροπή  (Κ.Εφ. Ε. παρ. 1 άρθρο 31 παρόντος καταστατικού) μέσα σε δέκα μέρες από την εκλογή της, καθορίζει με απόφασή της, που κοινοποιείται στις Τοπικές Εφορευτικές Επιτροπές (Τ.Εφ.Ε.) την κατανομή των Αντιπροσώπων μελών της ΓΑΣ κατά Τοπικό Τμήμα ως εξής:
Κατανέμει τις έδρες της ΓΑΣ στα Τοπικά Τμήματα και στο λεκανοπέδιο Αττικής ανάλογα με τη δύναμη των ταμειακά τακτοποιημένων μελών του κάθε Τοπικού Τμήματος και του Λεκανοπεδίου Αττικής που έχουν δικαίωμα ψήφου.

5. Οι Αντιπρόσωποι στη ΓΑΣ κάθε Τοπικού Τμήματος ψηφίζονται απ’ όλα τα μέλη του Τμήματος. Η θητεία των Αντιπροσώπων είναι όση προβλέπεται στην παρ. 5 του άρθρου 12 του παρόντος καταστατικού.

6. Οι μη εκλεγόμενοι σαν τακτικοί αντιπρόσωποι θεωρούνται αναπληρωματικοί, κατά τη σειρά των σταυρών προτίμησης που έλαβαν.

7. Έδρα αντιπροσώπου που ανήκει σε Τοπικό Τμήμα που δεν διαθέτουν αντίστοιχο υποψήφιο, όπως και έδρα που πληρώθηκε και κατόπιν κενώθηκε, χωρίς να υπάρχει αναπληρωματικός, μένει κενή.

8. Αντιπρόσωπος-μέλος της ΓΑΣ που με τη θέλησή του μετατίθεται για περισσότερο από τρεις μήνες έξω από το Τμήμα που εκπροσωπεί, αποβάλλει την ιδιότητά του αυτή.

9. Αντιπρόσωπος-μέλος της ΓΑΣ, που αποβάλλει για οποιοδήποτε λόγο την ιδιότητά του αυτή, αποβάλλει αυτοδικαίως και την ιδιότητά του σαν μέλους άλλων οργάνων της Ένωσης, στα οποία δεν θα είχε εκλεγεί ή ορισθεί αν δεν είχε την ιδιότητα του αντιπροσώπου-μέλους της ΓΑΣ.

ΑΡΘΡΟ 24ο
Σύγκληση της ΓΑΣ

1. Η τακτική ΓΑΣ συνέρχεται άπαξ κατά τη διάρκεια του έτους σε μη τακτή ημερομηνία ύστερα από απόφαση του Δ.Σ., που ορίζει και τις ημέρες διάρκειας των εργασιών της.

2. Έκτακτη ΓΑΣ συνέρχεται όταν αποφασισθεί από το Δ.Σ. της Ένωσης ή ζητηθεί η σύγκλησή της από α) το 1/3 των αντιπροσώπων μελών της ΓΑΣ, β) το 1/2 των Τοπικών Τμημάτων της Ένωσης, γ) το 1/3 των ταμειακώς εντάξει μελών της Ένωσης.
Οι ζητούντες την σύγκληση έκτακτης ΓΑΣ πρέπει να υποβάλλουν έγγραφη αίτηση προς το Δ.Σ., στην οποία να καθορίζουν και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης. Το Δ.Σ. υποχρεούται να αποφασίσει τη σύγκληση της ζητηθείσης έκτακτης ΓΑΣ μέσα σε πέντε (5) ημέρες από την υποβολή της σχετικής αίτησης, ορίζοντας για την πραγματοποίησή της χρόνο που δεν θα απέχει περισσότερο από είκοσι πέντε (25) ημέρες από την υποβολή της ίδιας αίτησης.

3. Την ημερήσια διάταξη των θεμάτων της ΓΑΣ καταρτίζει το Διοικητικό Συμβούλιο. Το Δ.Σ. είναι υποχρεωμένο να συμπεριλάβει στην ημερήσια διάταξη και όσα θέματα θα προταθούν σ’ αυτό εγγράφως, 35 ημέρες πριν από την έναρξη των εργασιών της ΓΑΣ, α) από το 1/3 των μελών της ΓΑΣ, β) από το 1/2  των Τοπικών Τμημάτων ή από Τοπικά Τμήματα που εκπροσωπούν το 1/3 του όλου αριθμού των μελών του Σωματείου.
Στη συγκαλούμενη έκτακτη ΓΑΣ - όχι κατά πρωτοβουλία του Δ.Σ. -  πρώτα θέματα ημερήσιας διάταξης και με τη σειρά που αναφέρονται στη σχετική αίτηση, είναι τα θέματα που προτάθηκαν από τους ζητήσαντες τη σύγκλησή της. Μετά τα θέματα αυτά, το Δ.Σ. δύναται να συμπεριλάβει στην ημερήσια διάταξη και άλλα θέματα.

4. Η πρόσκληση για τη ΓΑΣ, με τα θέματα της ημερήσιας διάταξής της και με ορισμό του χρόνου και του τόπου σύγκλισής της κοινοποιείται, αν πρόκειται για τακτική ΓΑΣ είκοσι (20) ημέρες πριν από την ημέρα έναρξης των εργασιών της, κι να πρόκειται για έκτακτη ΓΑΣ δέκα (10) ημέρες πριν από την ορισθείσα γι’ αυτή ημέρα. Η κοινοποίηση γίνεται τόσο προς όλους τους αντιπροσώπους – μέλη της ΓΑΣ, όσο και προς τα Τοπικά Τμήματα της Ένωσης.

5. Η νομιμοποίηση των αντιπροσώπων, για τη συμμετοχή τους στις εργασίες της ΓΑΣ γίνεται με απόσπασμα πρακτικών της Τοπικής Εφορευτικής Επιτροπής από το οποίο προκύπτει η εκλογή τους σαν αντιπροσώπων.

6. Στη ΓΑΣ έχουν δικαίωμα να παρίστανται και να λαμβάνουν το λόγο χωρίς δικαίωμα ψήφου τα μέλη του Κεντρικού Δ.Σ., τα μέλη της Κεντρικής Εξελεγκτικής Επιτροπής της Ένωσης, καθώς και οι Πρόεδροι και οι Γραμματείς των ΤΔΕ, και τα εκλεγμένα σε δευτεροβάθμιες και τριτοβάθμιες οργανώσεις μέλη της Ένωσης, έστω κι αν δεν είναι αντιπρόσωποι.

7. Το Δ.Σ. της Ένωσης μπορεί να καλεί στη ΓΑΣ κι άλλα πρόσωπα εκπροσώπους ή μη άλλων συνδικαλιστικών οργανώσεων, στους οποίους και να δίνει το Προεδρείο της ΓΑΣ τον λόγο, αν κρίνει πως αυτό θα είναι χρήσιμο για τις εργασίες της ΓΑΣ.
Επίσης το Δ.Σ. μπορεί ν’ αποφασίζει την παρακολούθηση των εργασιών της ΓΑΣ από μέλη της Ένωσης, χωρίς δικαίωμα λόγου και ψήφου και με τα δικά τους έξοδα.

8. Οι εργασίες της ΓΑΣ δεν μπορούν να κρατήσουν περισσότερο από έξι (6) ημέρες για τις τακτικές και από τρεις (3) για τις έκτακτες.

ΑΡΘΡΟ 25ο
Αρμοδιότητες της ΓΑΣ


1. Η ΓΑΣ, που είναι το κυρίαρχο όργανο του Σωματείου, έχει αρμοδιότητες για κάθε θέμα που δεν υπάγεται στην αρμοδιότητα άλλου οργάνου ιδίως έχει αρμοδιότητα:

α) Να καθορίζει κατευθυντήριες γραμμές για τα προβλήματα της Ένωσης και τη σχετική δράση του Διοικητικού Συμβουλίου.

β) Να ελέγχει το Διοικητικό Συμβούλιο για το έργο του.

γ) Να ανακαλεί ένα, περισσότερα ή και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και της Εξελεγκτικής Επιτροπής.

δ) Να αποφασίζει για τη συμμετοχή της Ένωσης στην ίδρυση ή για την προσχώρηση της Ένωσης σε υφιστάμενη Ομοσπονδία εργαζομένων στον ΟΤΕ ή σε Εργατικό Κέντρο, όπως και για την αποχώρηση της Ένωσης από τέτοια Ομοσπονδία ή Εργατικό Κέντρο.

ε) Να αποφασίζει για την αύξηση ή μείωση της συνδρομής για εγγραφή και της τακτικής εισφοράς των μελών της Ένωσης, όπως και για την επιβολή έκτακτης εισφοράς.

στ) Να αποφασίζει για τη σύσταση ειδικού λογαριασμού στα πλαίσια του προϋπολογισμού της Ένωσης, για την οικονομική εξυπηρέτηση των απεργιακών αγώνων και την ενίσχυση των απεργών κατά τους όρους του σχετικού κανονισμού που η ίδια η ΓΑΣ θα ψηφίσει.

ζ) Να αποφασίζει σαν δευτεροβάθμιο όργανο, ύστερα από σχετική προσφυγή του ενδιαφερομένου, για απορριφθείσα από το Διοικητικό Συμβούλιο αίτηση εγγραφής μέλους και για επιβληθείσα από το ίδιο όργανο πειθαρχική ποινή.

η) Να αποφασίζει για τροποποίηση του καταστατικού και για διάλυση της Ένωσης.

θ) Να εκλέγει και να ανακαλεί, με μυστική ψηφοφορία, τους εκπροσώπους της Ένωσης σε κεντρικά υπηρεσιακά συμβούλια στον ΟΤΕ, στο ΤΑΠ-ΟΤΕ, στο Ταμείο Αρωγής Προσωπικού ΟΤΕ, στην Επιτροπή Διαχείρισης του Λογαριασμού Ταμείου Αλληλοβοηθείας Προσωπικού ΟΤΕ και στη Διοίκηση του Λογαριασμού Νεότητας, όπως και όπου αλλού προβλέπεται εκπροσώπηση της Ένωσης.

2. Η ετήσια τακτική ΓΑΣ συζητά και αποφασίζει οπωσδήποτε:

α) Επί των πεπραγμένων του Διοικητικού Συμβουλίου κατά τον προηγούμενο χρόνο, τα οποία εκθέτουν σ’ αυτήν ο Πρόεδρος και άλλα προς τούτο οριζόμενα από το Διοικητικό Συμβούλια μέλη του.

β) Επί της οικονομικής διαχείρισης του προηγούμενου χρόνου, την οποία αναπτύσσει αυτήν προφορικά με βάση εγκριθείσα από το Δ.Σ. γραπτή του έκθεση ο Γραμματέας Οικονομικού ή άλλο προς τούτο οριζόμενο από το Δ.Σ. μέλος του. Της σχετικής συζήτησης προηγείται ανάγνωση της έκθεσης της Εξελεγκτικής Επιτροπής από τον Πρόεδρό της ή άλλο μέλος της.

γ) Επί του οικονομικού προϋπολογισμού του νέου χρόνου, τον οποίο αναπτύσσει σ’ αυτήν προφορικά με βάση εγκριθείσα από το Δ.Σ. έγγραφη εισήγησή του Ο Γραμματέας Οικονομικού ή άλλο προς τούτο οριζόμενο από το Δ.Σ. μέλος του.

δ) Η τελευταία προ των εκλογών ΓΑΣ εκλέγει την Κεντρική Εφορευτική Επιτροπή.

ε)Δύναται επίσης με απαρτία των 2/3 των μελών της και πλειοψηφία των 3/4 παρόντων να αποφασίζει τη χρηματοδότηση των υποψηφίων για τις εκλογές.  

ΑΡΘΡΟ 26ο
Απαρτία – Πλειοψηφία της ΓΑΣ 

1. Η ΓΑΣ βρίσκεται σε απαρτία αν είναι παρόντα αυτοπροσώπως σ’ αυτήν τα 2/3 των αντιπροσώπων – μελών της. Αν κατά την πρώτη ημέρα δεν υπάρξει η απαρτία αυτή, κατά τη δεύτερη ημέρα η ΓΑΣ βρίσκεται σε απαρτία αν είναι παρόντα αυτοπροσώπως το 1/2 των αντιπροσώπων – μελών της. Αν και κατά τη δεύτερη ημέρα δεν υπάρξει απαρτία, κατά την τρίτη ημέρα η ΓΑΣ βρίσκεται σε απαρτία αν είναι αυτοπροσώπως το 1/3 των αντιπροσώπων – μελών της.

Πάντως αν κατά τη διάρκεια των εργασιών της ΓΑΣ μειωθεί ο αριθμός των παρόντων μελών της κάτω του αριθμού της απαιτούμενης για την έναρξη των εργασιών της αυτών απαρτίας, η ΓΑΣ εξακολουθεί να βρίσκεται σε απαρτία, υπό τον όρο πως θα είναι παρόντα αυτοπροσώπως τουλάχιστον το 1/3 των αντιπροσώπων – μελών της.
Για τη λήψη αποφάσεων από τη ΓΑΣ απαιτείται απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων μελών της. Μόνο για τις αρχαιρεσίες που κάνει η ΓΑΣ αρκεί και απλή πλειοψηφία των παρόντων μελών της.

ΑΡΘΡΟ 27ο

Για την τροποποίηση του καταστατικού της Ένωσης με απόφαση της ΓΑΣ απαιτείται απαρτία του 1/2 συνόλου και πλειοψηφία των 3/4 των παρόντων μελών της. Για διάλυση της Ένωσης με απόφαση της ΓΑΣ απαιτείται απαρτία των 3/4 του συνόλου και πλειοψηφία 3/4 των παρόντων μελών της.
Για την ανάκληση όλων ή ορισμένων μελών του Δ.Σ. και της Εξελεγκτικής Επιτροπής απαιτείται απαρτία των 2/3 του συνόλου των μελών και πλειοψηφία των 2/3 των παρόντων.

ΑΡΘΡΟ 28ο

Αποφάσεις της ΓΑΣ, που αφορούν σε αρχαιρεσίες γενικά, σε θέματα εμπιστοσύνης προς τη Διοίκηση, σε έγκριση λογοδοσίας και σε προσωπικά ζητήματα γενικά λαμβάνονται με μυστική ψηφοφορία. Το ίδιο γίνεται και όπου αλλού απαιτεί τούτο ο νόμος. Για όλα τα άλλα θέματα οι αποφάσεις λαμβάνονται με ανάταση του χεριού ή με ονομαστική κλήση, αν το τελευταίο αυτό ζητηθεί από το 1/3 τουλάχιστον των παρόντων μελών της ΓΑΣ.
 

ΑΡΘΡΟ 29ο

Στη ΓΑΣ στην αρχή προεδρεύει ο Πρόεδρος του Δ.Σ., ο οποίος βοηθούμενος από τα μέλη της Εφορευτικής Επιτροπής προβαίνει στη διαπίστωση της απαρτίας. Μετά τη διαπίστωση αυτή, η ΓΑΣ εκλέγει, με μυστική ψηφοφορία, τριμελές προεδρείο, Πρόεδρο, Αντιπρόεδρο, και Γραμματέα  για τη διεύθυνση των εργασιών. Τη διαδικασία της εκλογής αυτής διεξάγει η Κεντρική Εφορευτική Επιτροπή. Τα πρακτικά της ΓΑΣ υπογράφει το Προεδρείο.

ΑΡΘΡΟ 30ο
Αρχαιρεσίες

1. Η Γενική Αντιπροσωπευτική Συνέλευση που συνέρχεται στην Αττική μέσα στο έτος κατά το οποίο λήγει η θητεία των παλαιών οργάνων διοίκησης της Ένωσης, εκλέγει 5μελή Κεντρική Εφορευτική Επιτροπή, με ισάριθμα αναπληρωματικά μέλη.
Η Κεντρική Εφορευτική Επιτροπή :

α. Λειτουργεί σαν Τοπική Εφορευτική Επιτροπή για τα υπηρετούντα στο λεκανοπέδιο Αττικής μέλη της Ένωσης, και διεξάγει τις αρχαιρεσίες για την ανάδειξη των Κεντρικών οργάνων της Ένωσης, δηλαδή Δ.Σ., Εξελεγκτικής Επιτροπής και αντιπροσώπων σε Ομοσπονδία, με ξεχωριστό δε ψηφοδέλτιο των αντιπροσώπων - μελών της ΓΑΣ και του Εργατικού Κέντρου Αθήνας. Σαν Τοπικά όργανα θεωρούνται ως προς όλη τη διαδικασία εκλογής τους και οι αντιπρόσωποι της Ένωσης στο Εργατικό Κέντρο στο οποίο αυτή ανήκει.

β. Διεξάγει, πλην των λοιπών κατά το παρόν καταστατικό καθηκόντων της, και την μετά τις αρχαιρεσίες απαιτούμενη υπόλοιπη διαδικασία για την ανάδειξη των ευθύς παραπάνω Κεντρικών οργάνων της Ένωσης, δηλαδή προβαίνει στησυγκέντρωση των σχετικών ψηφοδελτίων από τα Τοπικά Τμήματα, στην καταμέτρηση των ψήφων, στην εξαγωγή των τελικών συγκεντρωτικών αποτελεσμάτων και στην ανακήρυξη των εκλεγέντων για τα Κεντρικά αυτά όργανα.  

2. Τις αρχαιρεσίες στην έδρα κάθε Τοπικού Τμήματος για την ανάδειξη τόσο των κατά την προηγούμενη παράγραφο κεντρικών οργάνων της Ένωσης όσο και των τοπικών αντιπροσώπων  μελών της ΓΑΣ, ΤΔΕ, Τοπικής Εξελεγκτικής Επιτροπής, αντιπροσώπων του Τμήματος στο αντίστοιχο Εργατικό Κέντρο και εκπροσώπους του Τμήματος σε τοπικά υπηρεσιακά συμβούλια και λοιπές τοπικές Επιτροπές διενεργεί η κατά την παρ. 5 του άρθρου 16 του παρόντος καταστατικού 3μελής τοπική Εφορευτική Επιτροπή που εκλέγεται με ισάριθμα αναπληρωματικά μέλη.

3. Οι Εφορευτικές Επιτροπές συνέρχονται αμέσως μετά την εκλογή τους και συγκροτούνται σε σώμα, εκλέγοντας Πρόεδρο και Γραμματέα τους, συνεδριάζουν με πρόσκληση του Προέδρους τους, βρίσκονται σε απαρτία όταν είναι παρόντα τα περισσότερα από τα μέλη τους και λαμβάνουν αποφάσεις με πλειοψηφία των παρόντων μελών. Οι Τοπικές Εφορευτικές Επιτροπές υποχρεούνται εντός 5 ημερών από την εκλογή τους να γνωστοποιήσουν στην Κεντρική Εφορευτική Επιτροπή την σύνθεσή τους.

4. α. Η κατά την παρ. 1 του παρόντος άρθρου Κεντρική Εφορευτική Επιτροπή μέσα σε πέντε (5) ημέρες από την εκλογή της καθορίζει την ημερομηνία για διενέργεια των αρχαιρεσιών προς εκλογή νέων Κεντρικών και Τοπικών οργάνων της Ένωσης για όλη τη χώρα. Η ημερομηνία αυτή πρέπει να είναι η ίδια για όλη την Ελλάδα και για όλα τα αναφερόμενα στις παρ. 1 και 2 του παρόντος άρθρου Κεντρικά και Τοπικά όργανα, που όλα τους εκλέγονται απευθείας από τα μέλη της Ένωσης, και πρέπει να απέχει κατ’ ελάχιστον 40 ημέρες από την ημέρα καθορισμού της.
Ειδικώς ως προς το χρόνο εκλογής και τη θητεία των αντιπροσώπων της Ένωσης σε Ομοσπονδία ή Εργατικό Κέντρο επικρατούν (και εφαρμόζονται) οι τυχόν αντίθετες διατάξεις του καταστατικού της δευτεροβάθμιας αυτής συνδικαλιστικής οργάνωσης.
Η Κ. Εφ. Ε. μέσα σε δέκα (10) ημέρες από την εκλογή της γνωστοποιεί με έγγραφό της προς τις Τ. Εφ. Ε. και τις ΤΔΕ:

- Τον πιο πάνω καθορισμό της ημερομηνίας των αρχαιρεσιών και

- Τον καθορισμό της κατανομής των εδρών της ΓΑΣ κατά Τοπικό Τμήμα σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 24 του καταστατικού και με ανακοίνωση – πρόσκληση προς όλα τα μέλη της Ένωσης γνωστοποιεί τα πιο πάνω (ημερομηνία αρχαιρεσιών και κατανομή εδρών ΓΑΣ)  και καλεί τους ενδιαφερόμενους για τα, κατά την παρ. 1 του παρόντος άρθρου, Κεντρικά όργανα, να υποβάλουν τις υποψηφιότητές τους ως την, υπό της παρ.5 του παρόντος άρθρου καθορισμένη ημερομηνία.

β. Η κάθε τοπική Εφορευτική Επιτροπή, ή σε περίπτωση που δεν έχει εκλεγεί (ακόμη) τέτοια, η οικεία ΤΔΕ, τριάντα (30) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη διενέργεια των αρχαιρεσιών γνωστοποιεί με έγγραφη ανακοίνωσή της προς όλα τα μέλη του Τμήματος την ημερομηνία και τον τόπο διενέργειας των αρχαιρεσιών αυτών και καλεί όσους θέλουν να υποβάλουν υποψηφιότητα για τα κατά τις παρ. 1 και 2 του παρόντος άρθρου τοπικά όργανα, και θέσεις (έδρες αντιπροσώπων ή εκπροσώπων).

5. Οι υποψηφιότητες υποβάλλονται εγγράφως, τουλάχιστον 25 ημέρες πριν από τις αρχαιρεσίες, για μεν το Δ.Σ., την Εξελεγκτική Επιτροπή, τους αντιπροσώπους σε Ομοσπονδία, ΓΑΣ για τους υπηρετούντες στο Λεκανοπέδιο Αττικής και Εργατικό Κέντρο Αθήνας, στην Κεντρική Εφορευτική Επιτροπή, για δε κατά την παράγραφο 2 του παρόντος άρθρου Τοπικά όργανα και θέσεις στην οικεία Τοπική Εφορευτική Επιτροπή, διαφορετικά δεν λαμβάνονται υπόψη.

Σε περίπτωση που δεν έχει εκλεγεί στο μεταξύ η Τοπική Εφορευτική Επιτροπή τις δηλώσεις υποψηφιότητας παραλαμβάνει η οικεία ΤΔΕ, η οποία, με σχετικό πρακτικό, τις παραδίδει στην Εφορευτική Επιτροπή, μόλις εκλεγεί και συγκροτηθεί σε σώμα.
Όσοι εκ των υποψηφίων θέλουν να συμμετάσχουν στις αρχαιρεσίες σαν συνδυασμός (παράταξη) οφείλουν να δηλώσουν τούτο εγγράφως προς την κατά περίπτωση οικεία Εφορευτική Επιτροπή πριν λήξει η κατά το παραπάνω προθεσμία 25 ημερών προς υποβολή υποψηφιοτήτων.

Για τα κεντρικά όργανα, ο κάθε συνδυασμός δύνανται να περιλαμβάνει στο ψηφοδέλτιό του μέχρι τόσους υποψηφίους, όσος είναι ο αριθμός των θέσεων του οργάνου για το οποίο πρόκειται ή των αντιπροσώπων που θα εκλεγούν, αυξημένος κατά πενήντα τοις εκατό (50%) το πολύ.

6. Μετά τη λήξη της προθεσμίας υποβολής υποψηφιοτήτων και μέσα σε 5 ημέρες η κατά περίπτωση οικεία Εφορευτική Επιτροπή ελέγχει τις δηλώσεις υποψηφιοτήτων και συνδυασμών, αν είναι σύμφωνες με το νόμο και το παρόν καταστατικό και ανακηρύσσει τους υποψηφίους, τους οποίους γνωστοποιεί στα μέλη με έγγραφη ανακοίνωση. Στην ανακοίνωση αυτή περιλαμβάνονται κατά όργανο, θέση και συνδυασμό όλοι οι υποψήφιοι, με αλφαβητική σειρά.

7. Η Κεντρική Εφορευτική Επιτροπή μεριμνά για την εκτύπωση και έγκαιρη αποστολή στις Τοπικές Εφορευτικές Επιτροπές των απαραιτήτων ψηφοδελτίων για την εκλογή των κατά την παρ. 1 του παρόντος άρθρου Κεντρικών οργάνων. Τα ψηφοδέλτια αυτά διανέμουν σε συνέχεια οι Τοπικές Εφορευτικές Επιτροπές σε όλα τα μέλη του Τμήματος.
Κάθε Τοπική Εφορευτική Επιτροπή μεριμνά για την εκτύπωση και έγκαιρη διανομή στα μέλη της των απαραίτητων ψηφοδελτίων, για την εκλογή των κατά τις παρ. 1 και 2 του παρόντος άρθρου τοπικών οργάνων και θέσεων.

8. Κατά τη διεξαγωγή των εκλογών τα μέλη κάθε Τοπικού Τμήματος ψηφίζουν στην έδρα του Τμήματος για την ανάδειξη τόσο των Κεντρικών οργάνων της Ένωσης, όσο και των Τοπικών οργάνων του Τμήματος, όπως αυτά καθορίζονται στις παρ. 1 και 2 του παρόντος άρθρου. Τους υποψηφίους για όλα τα όργανα αυτά δικαιούνται να ψηφίσουν τα έχοντα δικαίωμα ψήφου μέλη της Ένωσης, άσχετα από την ειδικότητα στην οποία τα τελευταία αυτά ανήκουν.

9. Κάθε ταμειακώς τακτοποιημένο μέλος του Σωματείου μπορεί λόγω αδυναμίας προσέλευσης (οι υπηρετούντες σε δυσπρόσιτες νησιωτικές περιοχές οι οποίες καθορίζoνται με απόφαση του  Διοικητικού Συμβουλίου)  να ζητήσει μέχρι 10 ημέρες πριν από τις αρχαιρεσίες από την Κεντρική Εφορευτική Επιτροπή την αποστολή (στη διεύθυνση κατοικίας του) ψηφοδελτίων και αντίστοιχων φακέλων, ώστε να ψηφίσει μέσω ταχυδρομείου. Η εφορευτική επιτροπή ελέγχει αν ο αιτών έχει δικαίωμα ψήφου και συντάσσει ειδικό πρακτικό για τις αιτήσεις αυτές. Η ψηφοφορία σε αυτή την περίπτωση γίνεται ως εξής : Τα ψηφοδέλτια και οι αντίστοιχοι φάκελοι με την προτίμηση του ψηφοφόρου, καθώς και μία υπεύθυνη δήλωση ότι επιθυμεί να ψηφίσει με τη διαδικασία της επιστολικής ψήφου και ότι ο φάκελος περιέχει το πραγματικό περιεχόμενο της βούλησής του, τοποθετούνται σε μεγαλύτερο εξωτερικό φάκελο, ο οποίος σφραγίζεται επιμελώς από τον ψηφοφόρο και εξωτερικά αναγράφονται τα στοιχεία του αποστολέα, του παραλήπτη     καθώς και η φράση: "επιστολική ψήφος". Στη συνέχεια ο φάκελος παραδίδεται μέσω της συστημένης ταχυδρομικής επιστολής ή courier στον Πρόεδρο της εφορευτικής επιτροπής. Μετά την έναρξη της ψηφοφορίας και πριν αυτή ολοκληρωθεί, η εφορευτική επιτροπή ανοίγει τον εξωτερικό φάκελο, αφού προηγουμένως διαπιστώσει την εγγραφή του ονόματος του ψηφοφόρου, με την ειδική μνεία που αναφέρεται παραπάνω, στο συνταχθέν ειδικό πρακτικό, αναγιγνώσκει την υπεύθυνη δήλωση, και αφού διαπιστώσει ότι στον εσωτερικό φάκελο δεν υπάρχουν    σημάδια παραβίασης της μυστικότητας της ψήφου, θέτει τη σφραγίδα   του Σωματείου και τον τοποθετεί στην κάλπη.

10. α. Για τις αρχαιρεσίες σε κάθε τοπικό Τμήμα προς εκλογή των Κεντρικών και Τοπικών οργάνων χρησιμοποιούνται χωριστά ψηφοδέλτια, δηλαδή άλλο για τα Κεντρικά κι άλλο για τα Τοπικά όργανα.

β. Στα ψηφοδέλτια για την κάθε μία από τις περιπτώσεις αυτές (που είναι τόσα όσοι οι τυχόν υπάρχοντες συνδυασμοί, κι ένα για όλους τους τυχόν υπάρχοντες ανεξάρτητους υποψηφίους), αν μεν υπάρχουν συνδυασμοί αναγράφονται στο οικείο για κάθε συνδυασμό ψηφοδέλτιο τα ονόματα όλων των υποψηφίων του, κατά όργανο και κατ’ αλφαβητική σειρά επωνύμου, αν δεν υπάρχουν συνδυασμοί, οι υποψήφιοι αναγράφονται στο ενιαίο γι αυτούς ψηφοδέλτιο τα ονόματά τους, κατά όργανο και κατ’ αλφαβητική σειρά επωνύμου.

11.Προκειμένου για τα όργανα και τις θέσεις (έδρες αντιπροσώπων ή εκπροσώπων), για τα οποία δεν υπάρχουν συνδυασμοί κι ’όλοι οι υποψήφιοι φέρονται σαν ανεξάρτητοι:

α. Ο ψηφοφόρος χρησιμοποιώντας το ενιαίο για όλους ψηφοδέλτιο, εκφράζει την προτίμησή του προς τους υποψηφίους θέτοντας παράπλευρα από τα ονόματα τους τόσους το πολύ σταυρούς που είναι ίσοι με το 40% των εδρών της περίπτωσης. Κατ’ εξαίρεση στα Τοπικά Τμήματα που εκλέγουν 3μελείς ΤΔΕ, δίνεται η δυνατότητα της επιλογής μέχρι δύο σταυρών.

Ειδικώς προκειμένου για αντιπροσώπους σε Εργατικό Κέντρο ή Ομοσπονδία, τους σταυρούς που μπορούν το πολύ να τίθενται καθορίζει κάθε φορά η οικεία Εφορευτική Επιτροπή σε αριθμό ίσο προς τον προβλεπόμενο αριθμό των αντιπροσώπων που θα εκλεγούν. Προς τούτο θεωρεί σαν ψηφίσαντες τα εγγεγραμμένα και έχοντα δικαίωμα να ψηφίσουν για τη συγκεκριμένη περίπτωση μέλη της Ένωσης.

Περισσότεροι από τους επιτρεπόμενους σταυρούς καθιστούν το σχετικό ψηφοδέλτιο άκυρο, για το όργανο ή τη θέση που αφορούν.

β. Εκλέγονται στα όργανα ή τις θέσεις για τα οποία πρόκειται, σαν τακτικά μεν μέλη οι πρώτοι κατά σειρά σε σταυρούς προτίμησης, σαν αναπληρωματικά δε μέλη οι κατά σειρά επόμενοι σε σταυρούς προτίμησης και σε αριθμό ίσο με τον αριθμό των τακτικών της περίπτωσης.

12. Προκειμένου για τα όργανα και τις θέσεις, για τα οποία υπάρχουν ένας ή περισσότεροι συνδυασμοί, όπως και ανεξάρτητοι υποψήφιοι:

α. Ο ψηφοφόρος, χρησιμοποιώντας μεν το ψηφοδέλτιο του συνδυασμού που θέλει να ψηφίσει εκφράζει την προτίμησή του προς τους υποψηφίους θέτοντας παράπλευρα από τα ονόματά τους τόσους το πολύ σταυρούς, όσος ο αριθμός των εδρών της περίπτωσης, χρησιμοποιώντας δε το ψηφοδέλτιο των ανεξαρτήτων θέτει ένα μόνο σταυρό παράπλευρα του υποψηφίου που προτιμά.

Ειδικώς προκειμένου για αντιπροσώπους σε Εργατικό Κέντρο ή Ομοσπονδία, τους σταυρούς που μπορούν το πολύ να τίθενται καθορίζει κάθε φορά η οικεία Εφορευτική Επιτροπή σε αριθμό ίσο προς τον προβλεπόμενο αριθμό των αντιπροσώπων που θα εκλεγούν. Προς τούτο θεωρεί σαν ψηφίσαντες τα εγγεγραμμένα και έχοντα δικαίωμα να ψηφίσουν για τη συγκεκριμένη περίπτωση μέλη της Ένωσης.
Περισσότεροι από τους κατά περίπτωση επιτρεπόμενους σταυρούς επί ψηφοδελτίου ανεξαρτήτων καθιστούν αυτό άκυρο, για το όργανο ή τη θέση που αφορούν.
Περισσότεροι από τους κατά περίπτωση επιτρεπόμενους σταυρούς επί ψηφοδελτίου συνδυασμού αφήνουν αυτό έγκυρο για το συνδυασμό, όλοι όμως οι σταυροί θεωρούνται ανύπαρκτοι, για το όργανο ή τη θέση που αφορούν.
Ψηφοδέλτιο ανεξαρτήτων, που δεν φέρει κανένα σταυρό προτίμησης είναι άκυρο.

β. Η ανάδειξη των επιτυχόντων γίνεται ως εξής:

Κατ’ αρχήν, αν υπάρχουν συνδυασμοί, εξευρίσκεται το κατά περίπτωση εκλογικό μέτρο, που είναι, προκειμένου μεν για τους αντιπροσώπους μέλη της ΓΑΣ ο ακέραιος αριθμός που προκύπτει από τη διαίρεση του συνολικού αριθμού των εγκύρων ψηφοδελτίων που δόθηκαν στο κάθε Τοπικό Τμήμα για τους αντιπροσώπους αυτούς, δια του αριθμού των εδρών που αναλογούν στο τμήμα, προκειμένου δε για όλα τα λοιπά Κεντρικά και Τοπικά  Όργανα και θέσεις (έδρες αντιπροσώπων ή εκπροσώπων) ο ακέραιος αριθμός που προκύπτει από τη διαίρεση του συνολικού αριθμού των εγκύρων ψηφοδελτίων που δόθηκαν (αναφορικά με Τοπικά όργανα, στο Τοπικό Τμήμα, και αναφορικά με Κεντρικά όργανα, σ’ όλη τη χώρα) για το κάθε ένα από τα όργανα αυτά, δια του αριθμού των εδρών του οργάνου ή των αντιπροσώπων ή εκπροσώπων της περίπτωσης. Κατόπιν εξευρίσκεται ο αριθμός των εδρών που περιέχονται κατά περίπτωση στον κάθε συνδυασμό, και που είναι ο ακέραιος αριθμός που προκύπτει από τη διαίρεση του αριθμού των εγκύρων ψηφοδελτίων που έλαβε ο κάθε συνδυασμός για το όργανο ή τη θέση που πρόκειται, δια του παραπάνω κατά περίπτωση εκλογικού μέτρου.

Τυχόν απομένουσες αδιάθετες έδρες περιέρχονται στους συνδυασμούς που έχουν τα μεγαλύτερα υπόλοιπα και όπως ορίζει ο νόμος.

Τις περιερχόμενες στον κάθε συνδυασμό έδρες καταλαμβάνουν οι κατά περίπτωση υποψήφιοι αυτού, κατά τη σειρά επιτυχίας τους, όπως αυτή προκύπτει από τους δοθέντες σ’ αυτούς σταυρούς προτίμησης.

Οι μη εκλεγόμενοι υποψήφιοι θεωρούνται σαν αναπληρωματικοί των συνδυασμών, κατά τη σειρά των σταυρών προτίμησης, που έλαβαν. Αν όλοι οι υποψήφιοι είναι ανεξάρτητοι, εκλέγονται οι πρώτοι σε σταυρούς προτίμησης, κατά όργανο και θέση.

13. Η δαπάνη για την εκτύπωση και αποστολή των ψηφοδελτίων βαρύνουν την Ένωση.
Η οικεία Εφορευτική Επιτροπή παρέχει ικανό αριθμό ψηφοδελτίων στους υποψηφίους.

ΑΡΘΡΟ 31ο

Οι Εφορευτικές Επιτροπές αποτελούν μόνιμα όργανα, και εκλέγονται κατ’ ανάλογη εφαρμογή του τρόπου με τον οποίο εκλέγεται το Δ.Σ. σύμφωνα με την παρ. 11 του άρθρου 30του παρόντος καταστατικού, η δε θητεία τους αρχίζει από την ημέρα εκλογής τους και διαρκεί μέχρι την κατά τις επόμενες αρχαιρεσίες εκλογή των νέων Εφορευτικών Επιτροπών, χωρίς πάντως να μπορεί να υπερβεί τους 39 μήνες. Με την εκλογή των νέων Εφορευτικών Επιτροπών λήγει αυτοδικαίως η θητεία των αντίστοιχων παλαιών.
Οι οικείες Εφορευτικές Επιτροπές (Κεντρική και Τοπικές) διενεργούν όλες τις κατά τη διάρκεια της θητείας τους διεξαγόμενες αρχαιρεσίες και ψηφοφορίες, όπως προβλέπεται στο παρόν καταστατικό.

Η Κεντρική Εφορευτική Επιτροπή διενεργεί και όλες τις κατά τη διάρκεια της θητείας της διεξαγόμενες αρχαιρεσίες και ψηφοφορίες της ΓΑΣ.

ΑΡΘΡΟ 32ο

Τους αντιπροσώπους της Ένωσης στο Εργατικό Κέντρο, του οποίου αυτή αποτελεί μέλος, δηλαδή στο Εργατικό Κέντρο Αθηνών εκλέγουν όλα τα μέλη της Ένωσης, πλην εκείνων που ανήκουν σε Τοπικό Τμήμα που αποτελεί μέλος του αντίστοιχου Τοπικού Εργατικού Κέντρου.

Σαν τέτοιοι όμως αντιπρόσωποι μπορούν να εκλεγούν μόνο μέλη της Ένωσης που ανήκουν στο Τοπικό Τμήμα Αττικής.

Τον αριθμό των αντιπροσώπων αυτών καθορίζει το καταστατικό του Εργατικού Κέντρου. 

ΑΡΘΡΟ 33ο

Κατά τις αρχαιρεσίες χρησιμοποιείται ο τύπος των ψηφοδελτίων που κυκλοφορεί η οικεία Εφορευτική Επιτροπή. Τα ψηφοδέλτια κλείνονται από τους ψηφοφόρους μέσα σε ομοιόμορφους φακέλους  που τους διαθέτει η Εφορευτική Επιτροπή.
Σε περίπτωση ισοψηφίας περισσότερων υποψηφίων για το ίδιο αξίωμα γίνεται μεταξύ τους κλήρωση από την οικεία Εφορευτική Επιτροπή. Η κλήρωση αυτή αναφέρεται στο σχετικό πρακτικό.

ΑΡΘΡΟ 34ο

1. Κατά τη διάρκεια των αρχαιρεσιών τηρείται από την κάθε Τοπική Εφορευτική Επιτροπή ονομαστική κατάσταση των ψηφιζόντων, που κλείνεται μετά το πέρας της ψηφοφορίας και υπογράφεται απ’ αυτήν. Μόλις περατωθεί η ψηφοφορία ανοίγονται οι χωριστές για τα Κεντρικά και Τοπικά όργανα ψηφοδόχοι και γίνεται η διαλογή των ψήφων. Τα ψηφοδέλτια μονογράφονται από τον Πρόεδρο της Εφορευτικής Επιτροπής, αριθμούνται κατά τη σειρά της εξαγωγής τους και ο αριθμός του κάθε ενός εγκύρου ψηφοδελτίου σημειώνεται στους πίνακες που τηρούνται για τον κάθε συνδυασμό και για τον κάθε υποψήφιο.

Μετά τη διαλογή των ψήφων κλείνονται οι συνταχθέντες πίνακες με πράξη της Εφορευτικής Επιτροπής, υπογραφόμενη από τα μέλη της. Στην πράξη αυτή αναφέρεται ο αριθμός των ψήφων που έλαβε ο κάθε συνδυασμός κι ο κάθε υποψήφιος, κατά όργανο.
Σε συνέχεια η Εφορευτική Επιτροπή συντάσσει πρακτικό στο οποίο αναφέρεται ο τόπος, η ημερομηνία και η ώρα έναρξης και λήξης της ψηφοφορίας, ο αριθμός των μελών που ψήφισαν, ο αριθμός των ευρεθέντων έγκυρων και άκυρων ψηφοδελτίων και ο αριθμός των ψήφων που έλαβε κάθε συνδυασμός και κάθε υποψήφιος.

2. Μέσα σε δύο ημέρες το πολύ από τη διεξαγωγή των αρχαιρεσιών η κάθε Τοπική Εφορευτική Επιτροπή (πλην Αττικής) αποστέλλει ταχυδρομικά με ειδικό φάκελο, σφραγισμένο με ισπανικό κερί και συστημένο στην Κεντρική Εφορευτική Επιτροπή τα αφορώντα στην εκλογή των κεντρικών οργάνων της Ένωσης ψηφοδέλτια, αντίγραφο του μητρώου των μελών που χρησιμοποίησε για τις αρχαιρεσίες, με τις ενδείξεις γι’ αυτούς που ψήφισαν και με την πράξη του δικαστικού αντιπροσώπου, την ονομαστική κατάσταση των ψηφισάντων, τους συνταχθέντες πίνακες διαλογής για τις αρχαιρεσίες.

3. Μόλις φθάσουν στην Κεντρική Εφορευτική Επιτροπή τα στοιχεία εκλογής από όλα τα Τοπικά Τμήματα συνέρχεται αυτή υπό την προεδρεία του δικαστικού αντιπροσώπου και με βάση τα δικά της στοιχεία σαν Τοπικής Εφορευτικής Επιτροπής του λεκανοπεδίου Αττικής και τα στοιχεία των λοιπών Τοπικών Εφορευτικών Επιτροπών προβαίνει στην εξαγωγή των τελικών συγκεντρωτικών τελικών αποτελεσμάτων, στην κατανομή των εδρών και στην ανάδειξη αυτών που εκλέχθηκαν για τα κεντρικά όργανα, συντάσσοντας σχετικό πρακτικό.

ΑΡΘΡΟ 35ο

Οι αποφάσεις της Εφορευτικής Επιτροπής καταχωρούνται σε ειδικό βιβλίο, που φυλάσσει ο Πρόεδρος αυτής, και παραδίδει μετά τη λήξη της θητείας του στον Πρόεδρο της νέας αντίστοιχης Εφορευτικής Επιτροπής. Βεβαιωμένο για την ακρίβειά τους αποσπάσματα από το βιβλίο αυτό υποχρεούται να χορηγεί ο Πρόεδρος της Εφορευτικής Επιτροπής σ’ όποιον το ζητήσει, εφόσον έχει έννομο συμφέρον.

ΑΡΘΡΟ 36ο

Η ψηφοφορία για την ανάδειξη των Κεντρικών και Τοπικών οργάνων της Ένωσης και η διαλογή των ψήφων μπορεί να συνεχισθεί, αν παραστεί ανάγκη, και κατά τη επόμενη ή μεθεπόμενη από την έναρξή της, ημέρα, ύστερα από απόφαση της οικείας Εφορευτικής Επιτροπής, που καταχωρίζεται στα πρακτικά. 

ΑΡΘΡΟ 37ο

Μέλη της Ένωσης που βρίσκονται κατά την ημέρα των αρχαιρεσιών σε περιοχή Τοπικού Τμήματος άλλου απ’ εκείνου στο οποίο ανήκουν μπορούν να ψηφίσουν στο Τμήμα που βρίσκονται, μόνο για τα Κεντρικά όργανα, εφόσον από το χρησιμοποιούμενο για τις αρχαιρεσίες μητρώο προκύπτει η ιδιότητά τους σαν μελών της Ένωσης και η οικονομική τακτοποίησή τους. Το ίδιο ισχύει και για άλλες γενικές ψηφοφορίες.

ΑΡΘΡΟ 38ο
Βιβλία Ένωσης

Η Ένωση τηρεί οπωσδήποτε και τα παρακάτω βιβλία

1. Μητρώο των μελών όπου αναγράφονται αριθμημένα το ονοματεπώνυμο, το επάγγελμα, η διεύθυνση κατοικίας, ο αριθμός του δελτίου ταυτότητας, ο αριθμός του εκλογικού συνδικαλιστικού βιβλιαρίου και μέχρι την έκδοσή του ο αριθμός του ασφαλιστικού βιβλιαρίου υγείας, το ταμείο ασφάλισης, οι χρονολογίες εγγραφής και διαγραφής κάθε μέλους και οι καταβληθείσες συνδρομές.

2. Πρακτικών συνεδριάσεων ΓΑΣ.

3.Πρακτικών συνεδριάσεων Δ.Σ., Εκτελεστικής Επιτροπής του Δ.Σ.

4. Πρακτικών συνεδριάσεων Εξελεγκτικής Επιτροπής.

5. Πρακτικών συνεδριάσεων Κεντρικής Εφορευτικής Επιτροπής.

6. Ταμείου, όπου καταχωρίζονται κατά χρονολογική σειρά όλες οι εισπράξεις και πληρωμές.

7. Περιουσίας, όπου καταγράφονται όλα τα κινητά και ακίνητα περιουσιακά στοιχεία της Ένωσης.

Εκτός των παραπάνω βιβλίων, για την τήρηση των οποίων την ευθύνη έχουν τα αντίστοιχα κεντρικά όργανα, τηρούνται και τα ανάλογα βιβλία των τοπικών οργάνων, με ευθύνη τους.

2. Από τα βιβλία αυτά, που πρέπει όλα να αριθμούνται, θεωρούνται πριν από τη χρήση τους όσα και όπως ορίζει ο Νόμος.

Και τα χρησιμοποιούμενα γραμμάτια εισπράξεων αριθμούνται και θεωρούνται όπως ορίζει ο Νόμος.

ΑΡΘΡΟ 39ο

Στην Ένωση μπορούν να συγχωνευθούν άλλα Σωματεία εργαζομένων «ομίλου ΟΤΕ» και επιδιώκεται η δημιουργία ενός επιχειρησιακού σωματείου στον ΟΤΕ.
Αυτά γίνονται δεκτά με απόφαση της ΓΑΣ.

ΑΡΘΡΟ 40ο

Το διαχειριστικό έτος αρχίζει την 1η Γενάρη και λήγει την 31η Δεκέμβρη κάθε χρόνου.
Ο απολογισμός και ο προϋπολογισμός συντάσσονται για κάθε ημερολογιακό έτος και εισάγονται για έγκριση στη ΓΑΣ, όπως ορίζεται στο παρόν καταστατικό 

ΑΡΘΡΟ 41ο

Η Ένωση δεν διαλύεται παρά μόνο αν μειωθούν τα μέλη της σε κάτω από δέκα ή αν συντρέξουν οι σχετικοί όροι του Νόμου. Για τη διάλυση της Ένωσης με απόφαση της ΓΑΣ απαιτείται η κατά το άρθρο 28 του παρόντος καταστατικού απαρτία και πλειοψηφία.

Κατά την ίδια συνεδρίασή της η ΓΑΣ καθορίζει την τύχη της περιουσίας και του αρχείου τηςΈνωσης.

ΑΡΘΡΟ 42ο

Η Ένωση γιορτάζει την 1η Μάη κάθε χρόνο. Το πρόγραμμα της γιορτής καθορίζει το Δ.Σ. της. 

ΑΡΘΡΟ 43ο
Σφραγίδες της Ένωσης

Η σφραγίδα της ένωσης είναι στρογγυλή και φέρει:
Περιφερειακά τον τίτλο «ΕΝΩΣΗ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Ο.Τ.Ε.» και στο μέσο τις λέξεις «Ε.Ε.Τ.Ε.-Ο.Τ.Ε.»  ΑΘΗΝΑ 1963.
Η σφραγίδα των Τοπικών Τμημάτων είναι στρογγυλή και φέρει:
Περιφερειακά τον τίτλο «ΕΝΩΣΗ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Ο.Τ.Ε.» και στο μέσο τις λέξεις «Ε.Ε.Τ.Ε.-Ο.Τ.Ε.» ΤΟΠΙΚΟ ΤΜΗΜΑ …… συμπληρώνεται με το όνομα της πόλης-έδρας του Τοπικού Τμήματος.

ΑΡΘΡΟ 44ο 

Για ό,τι δεν προβλέπει το παρόν καταστατικό ισχύει ο Νόμος. 

ΑΡΘΡΟ 45ο

Το παρόν καταστατικό εγκρίθηκε αρχικά κατά την ίδρυση του Σωματείου υπό την επωνυμία «ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΡΑΔΙΟΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΤΗΛΕΠΙ-ΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ  (Σ.Ρ.-Ο.Τ.Ε.)», με την 823/63 απόφαση του Πρωτοδικείου Αθηνών, και καταχωρήθηκε στο βιβλίο αναγνωρισμένων Σωματείων με αυξ. Αριθμό 10081/63.

Το αρχικό αυτό καταστατικό τροποποιήθηκε κατά τη Γενική Συνέλευση των μελών της 28-1-73, οπότε και μετονομάσθηκε το Σωματείο σε ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΛΛΟΓΟ ΡΑΔΙΟΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΟΤΕ  (Π.Σ.Ρ.-Ο.Τ.Ε.). Οι σχετικές τροποποιήσεις με βάση την με αριθμό 1743/73 Απόφαση του Πολ. Πρωτοδικείου Αθηνών καταχωρήθηκαν στο οικείο βιβλίο του ίδιου Δικαστηρίου, με αριθμό 3662 Ειδ. 966/27-4-73.

Το έτσι τροποποιηθέν κατά τη Γεν. Συνέλευση της 28-1-73 καταστατικό τροποποιήθηκε και πάλι στη Γενική Συνέλευση της 13-11-1977, οπότε και η επωνυμία του Σωματείου άλλαξε σε «ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΝΩΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΟΤΕ (ΠΕΤΕΜ-ΟΤΕ)», οι δε σχετικές τροποποιήσεις που αναγνωρίσθηκαν με την με αριθμό 644/78 Απόφαση του Πολ. Πρωτοδικείου Αθηνών, καταχωρήθηκαν στο βιβλίο αναγνωρισμένων Σωματείων με αυξ. αριθ. 3662 Ειδ. 966/16-5-78.

Στη συνέχεια το αυτό καταστατικό τροποποιήθηκε κατά τη Γενική Συνέλευση των μελών της 3-4-1982 και οι σχετικές τροποποιήσεις, που αναγνωρίσθηκαν με την 3782/1982 απόφαση του Πολ. Πρωτοδικείου Αθηνών, καταχωρήθηκαν στο βιβλίο αναγνωρισμένων επαγγελματικών σωματείων με αυξ. αριθ. 3662 Ειδ. 966/29-12-82.
Ακολούθως το ίδιο καταστατικό τροποποιήθηκε, συμπληρώθηκε και μεταγλωττίσθηκε στη δημοτική, κατά τη Γενική Αντιπροσωπευτική Συνέλευση της 30-3-1984 και οι αλλαγές του αυτές, που αναγνωρίσθηκαν με την 2555/1984 απόφαση του Πολ. Πρωτοδικείου Αθηνών, καταχωρήθηκαν στο βιβλίο αναγνωρισμένων επαγγελματικών σωματείων με αυξ. αριθ. 3662 Ειδ. 966/17-9-84.

Το ίδιο καταστατικό, αποτελούμενο από 45 άρθρα, τροποποιήθηκε, όπως έχει παραπάνω, κατά τη Γενική Αντιπροσωπευτική Συνέλευση της 26/27-5-1990. Το έτσι τροποποιημένο καταστατικό θα ισχύσει από την καταχώρηση των τροποποιήσεων στο οικείο βιβλίο του Πρωτοδικείου Αθηνών, σύμφωνα με το Νόμο, εκτός από τις τροποποιήσεις για την διάρκεια των οργάνων της Ένωσης, που θα ισχύσουν για την επόμενη, από την ήδη τρέχουσα, θητεία.

Στη συνέχεια το Καταστατικό αυτό, αποτελούμενο από 45 άρθρα, μετά από τις τροποποιήσεις που έγιναν, εγκρίθηκε από την Γενική Αντιπροσωπευτική Συνέλευση της 27/28-4-1996 και οι αλλαγές του αυτές, αναγνωρίσθηκαν με την με αριθμό 6628/1996 απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών και καταχωρήθηκαν στο Βιβλίο Αναγνωρισμένων Σωματείων του Πρωτοδικείου Αθηνών με αυξ. Αριθμό 3662/Ειδ.966/13-1-1997.

Το Καταστατικό αυτό, στη συνέχεια, τροποποιήθηκε νόμιμα από την Γενική Αντιπροσωπευτική Συνέλευση της 9-12-2002, η οποία τροποποίησε την επωνυμία του, αναδιατύπωσε πολλά άρθρα και πρόσθεσε και δύο (2) καινούργια άρθρα, έτσι ώστε το τροποποιημένο Καταστατικό πλέον αποτελείτο από 47 άρθρα και οι τροποποιήσεις του αυτέςαναγνωρίσθηκαν με την υπ’ αριθμό 80/2003 απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών και καταχωρήθηκαν στο Βιβλίο «Αναγνωρισμένων Σωματείων του Πρωτοδικείου Αθηνών .  

Το καταστατικό αυτό, στη συνέχεια,  τροποποιήθηκε νόμιμα από τη  Γενική Αντιπροσωπευτική Συνέλευση της 9ης/10-5-2008 αποτελούμενο πλέον μετά την κατάργηση ενός (1) άρθρου από 46 άρθρα και θα ισχύσει, όπως τροποποιήθηκε, από την καταχώρηση των τροποποιήσεων στο Βιβλίο «Αναγνωρισμένων Σωματείων του Πρωτοδικείου Αθηνών».

Το ούτως τροποποιηθέν καταστατικό, τροποποιήθηκε νόμιμα από τη Γενική Αντιπροσωπευτική Συνέλευση της 27ης 26-27/11/2011 αποτελούμενο πλέον μετά την κατάργηση ενός (1) άρθρου από 45 άρθρα και ισχύει, όπως τροποποιήθηκε από την υπ’ αριθμό 4866/2011 απόφαση καταχωρήθηκε στο βιβλίο «Αναγνωρισμένων Σωματείων του Πρωτοδικείου Αθηνών».

Το ούτως τροποποιηθέν καταστατικό, τροποποιήθηκε νόμιμα από τη Γενική Αντιπροσωπευτική Συνέλευση της 31ης 1-2/11/2013 από 45 άρθρα και ισχύει, όπως τροποποιήθηκε από την υπ’ αριθμό 330/2014 απόφαση και καταχωρήθηκε στο βιβλίο «Αναγνωρισμένων Σωματείων του Πρωτοδικείου Αθηνών».

Το ούτως τροποποιηθέν καταστατικό, τροποποιήθηκε νόμιμα από τη Γενική Αντιπροσωπευτική Συνέλευση της 18-19/11-2016 και θα ισχύσει, όπως τροποποιήθηκε από την καταχώρηση των τροποποιήσεων στο βιβλίο Αναγνωρισμένων Σωματείων του Πρωτοδικείου Αθηνών».

 

 

 

                                                                   Αθήνα 3 Απριλίου 2017 

Ο Πρόεδρος

Ο Γεν. Γραμματέας

Κωνσταντίνος Καλτσάς

              Αράπης Μένιππος

Το μέλος

Χατζής Νικόλαος